Home Việt Nam Xe buýt ngày càng ít được ưa chuộng – đâu là giải pháp?

Xe buýt ngày càng ít được ưa chuộng – đâu là giải pháp?

by Phạm Thư

As fewer people in HCMC choose public buses for their regular commute, the service worsens and more commuters drop off.

Khi ngày càng ít người tại thành phố Hồ Chí Minh chọn xe buýt công cộng cho việc đi lại hàng ngày của mình, dịch vụ này trở nên tệ hơn và nhiều người tham gia giao thông từ bỏ phương tiện này.

This sorry state of public transportation in HCMC was highlighted at a city meeting Friday.

Tình trạng đáng quan ngại của phương tiện giao thông công cộng này tại thành phố Hồ Chí Minh đã được nhấn mạnh tại cuộc họp thành phố vào thứ Sáu trước đó.

More than 131 million people boarded public buses in the first eight months this year, down 13.2 percent over 2018, and meeting just 51 percent of this year’s target, officials said at the meeting.

Theo các quan chức cho biết tại buổi họp, hơn 131 ngàn người đã sử dụng xe buýt công cộng trong 8 tháng đầu năm nay, giảm 13.2% so với năm 2018, chỉ đáp ứng 51% chỉ tiêu của năm nay.

The city spends around VND1 trillion ($43 million) subsidizing bus operators each year, but they continue to report losses because the number of passengers has been falling.

Thành phố đã tiêu tốn khoảng 1 nghìn tỷ (43 triệu đô la Mỹ) trợ cấp cho những nhà khai thác xe buýt mỗi năm, nhưng họ liên tiếp báo lỗ bởi số hành khách sử dụng phương tiện này đang giảm dần.

When they suffer losses, bus companies cut the number of trips they operate each day, resulting in more customers walking away because their needs are not met, said Tong Thi Thu Thanh, representative of the Quyet Thang Transport Bus Cooperative, which operates 136 out of around 3,000 buses in the city.

The Tống Thị Thu Thanh, đại diện của công ty xe buýt vận tại Quyết Thắng, nơi đã cung cấp 136 trong số 3,000 chiếc xe buýt tại thành phố, cho biết khi họ bị thua lỗ, các công ty xe buýt sẽ cắt giảm số chuyến đi hàng ngày, dẫn đến việc ngày càng nhiều người không sử dụng phương tiện này bởi nhu cầu của họ không được đáp ứng.

“Even college students, the majority of bus passengers, are not using buses as much as before and the bus route designed particularly for office workers in Districts 1 and 2 have failed to attract customers,” she added.

“Kể cả những sinh viên đại đọc, là phần lớn số hành khách của xe buýt, cũng không sử dụng xe buýt nhiều như ngày xưa và các chuyến xe được thiết lập dành riêng cho nhân viên văn phòng tại Quận 1 và 2 cũng thất bại trong việc thu hút thêm hành khách,” bà cho biết thêm.

Le Nguyen Minh Quang, a city legislator, said people are not choosing buses because the service has not improved in several aspects, including the quality of buses and their staff.

Lê Nguyễn Minh Quang, một nhà làm luật của thành phố, cho biết mọi người không chọn đi xe buýt bởi dịch vụ này không có sự nâng cấp trong nhiều phương diện khác nhau, bao gồm chất lượng xe buýt và nhân viên của xe.

Theft and pickpocketing is still a common story among bus passengers and heavy traffic jams prevent bus passengers to reach their destinations in time, Quang said.

Ông Quang cho biết, trộm và móc túi vẫn còn là một câu chuyện quen thuộc đối với những hành khách xe buýt và tình trạng tắc đường trầm trọng đã cản trở các hành khách đến được điểm đến của mình đúng giờ.

On the other hand, bus drivers and staff are laboring under a lot of stress because their heavy work schedule, traffic congestion and other factors. For this they are not compensated with sufficient salary and perks, he added.

Nhìn về phương diện khác, các tài xế xe buýt và nhân viên xe buýt đang làm việc với rất nhiều áp lực bởi thời gian biểu công việc nặng nề, tình trạng tắc đường và những yếu tố khác. Ông cũng cho biết thêm rằng đồng thời họ không được bù đắp bởi mức lương và quyền lợi xứng đáng.

Tran Quang Lam, director of HCMC Transport Department, said traffic congestion was the main reason that residents found public buses unattractive.

Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tắc đường là nguyên nhân chính khiến cư dân thấy không hứng thú với xe buýt công cộng.

He said that in the first seven months this year, 330,000 bus routes were late by more than 15 minutes.

Ông cho biết rằng trong 7 tháng đầu năm, 330,000 tuyến xe buýt đã trễ giờ hơn 15 phút.

The strong development of ride hailing services in the city was another factor for public buses becoming less popular, Lam said.

Ông Lâm cũng cho biết rằng sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ cho đi nhờ xe trong thành phố cũng là một yếu tố khác khiến xe buýt trở nên kém phổ thông.

“Passengers tend to opt for this service for short distances as it is more convenient, faster and the cost is not much higher than a bus ticket,” he said.

“Các hành khách có xu hướng chọn dịch vụ này cho những quãng đường ngắn bởi nó tiện lợi hơn, nhanh hơn và chi phí thì không quá cao hơn so với một chiếc vé xe buýt”.

In 2016, the ride-hailing sector lured 20.8 million Return of passengers but the figure has climbed to 191 million so far this year, his department estimates, Lam said.

Theo ông Lâm, sở ước tính rằng vào năm 2016, mảng cho đi nhờ xe đã thu hút 20.8 triệu lượt khách hàng nhưng con số đã tăng lên đến 191 triệu trong năm nay.

The current traffic infrastructure in the city with a shortage of bus stops was yet another factor cited at the meeting.

Hệ thống cơ sở hạ tầng hiện nay tại thành phố với số lượng bến xe buýt hạn chế đồng thời là một yếu tố khác được nêu lên tại cuộc họp.

Ngày càng ít người dân lựa chọn xe buýt cho những chuyến đi của mình.

Legislator Vo Thi Ngoc Thuy suggested that the city offers subsidies for bus operators based on what they generate, as an incentive.

Nhà làm luật Võ Thị Ngọc Thúy gợi ý rằng thành phố nên cung cấp các khoản trợ cấp cho nhà khai thác xe buýt dựa trên những gì họ tạo ra, như một sự khuyến khích.

The city would pay the subsidy based on the number of passengers bus companies serve and the number of routes they operate. It would also make the payments per quarter instead of per year. Companies that perform better would receive higher payments, she said, adding that this would generate competition and motivation for improved services.

Thành phố sẽ trả các khoản trợ cấp dựa trên số lượng hành khách mà công ty xe buýt phục vụ và số tuyến họ mở. Đồng thời sẽ khiến cho các khoản chi trả này là hàng quý chứ không phải là hàng năm nữa. Các công ty có hiệu quả hoạt động tốt hơn sẽ được nhận khoản chi trả cao hơn, bà cho biết, đồng thời điều này còn giúp tăng cường sự cạnh tranh và động lực để nâng cao chất lượng dịch vụ.

She also suggested that the city focuses more on short routes in downtown areas to lure office workers and tourists.

Bà cũng cho biết rằng thành phố tập trung hơn vào những tuyến ngắn trong trung tâm thành phố để thu hút nhân viên văn phòng và khách du lịch.

Bus driver Tran Van Hung said the city should do a better job in disseminating specific information ỏn each bus route on different channels so that city residents can easily make a suitable choice.

Trần Văn Hùng, tài xế xe buýt, cho biết thành phố nên thực hiện tốt hơn trong việc phổ biến thông tin cụ thể về mỗi chuyến xe buýt trên các kênh thông tin khác nhau để cư dân thành phố có thể có những lựa chọn phù hợp.

He said it was necessary to press more buses into service so that drivers are not pressurized to return as fast as they can so that they would not miss the next trip’s schedule, which would directly affect their remuneration, he said.

Anh cho biết cần điều thêm xe buýt đi vào hoạt động nhằm giúp các tài xế không bị áp lực trong việc quay về càng sớm càng tốt để không bị lỡ lịch trình chuyến tiếp theo, ảnh hưởng trực tiếp đến thù lao của họ.

Transport department director Lam said the city will consider designing a separate lane for buses and finding a more effective subsidy solution for bus operators.

Giám đốc sở Giao thông vận tải Lâm cho biết thành phố sẽ cân nhắc việc thiết kế những làn riêng cho xe buýt và tìm kiếm những giải pháp trợ cấp hiệu quả hơn cho các nhà khai thác xe buýt.

The city once considered cutting subsidies, but that would mean higher ticket prices, which would worsen the situation he said.

Ông cho biết, thành phố đã từng cân nhắc việc cắt giảm trợ cấp, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc giá vé sẽ cao hơn, và có thể làm xấu đi tình trạng hiện tại.

He said the city, currently home to 13 million including migrants, still treats the bus as a priority for improving its public transportation and reducing its chronic traffic gridlocks.

Ông chia sẻ thêm rằng thành phố, nơi cư trú của 13 triệu người bao gồm cả người nhập cư, tiếp tục ưu tiên xe buýt để nâng cao hệ thống phương tiện giao thông công cộng và giảm tình trạng ùn tắc giao thông kinh hoàng hiện nay.

Nguồn: VNExpress

New words:
Commuter -n. someone who regularly travels between work and home

Ride-hailing – adj. used for or involved in the activity of asking for a car and driver to come immediately and take you somewhere

Compensate – v. to pay someone money in exchange for something that has been lost or damaged or for some problem

Legislator – n. a member of a group of people who together have the power to make laws

Subsidy -n. money given as part of the cost of something, to help or encourage it to happen

Disseminate -v. to spread or give out something, especially news, information, ideas, etc., to a lot of people

Xem thêm:

You may also like

Leave a Comment