HomeChưa được phân loạiWorld Cup Predictions: ‘Psychic’ Octopus Is Killed

World Cup Predictions: ‘Psychic’ Octopus Is Killed

by Admin

An octopus that saw a glimpse(1) of internet stardom after appearing to correctly predict the results of all three of Japan’s recent World Cup games has been killed and sent to market, according to Japanese media.

Theo truyền thông Nhật Bản, một con bạch tuộc được xem là ngôi sao mới nổi trên mạng sau khi dự đoán chính xác kết quả cả ba trận đấu của đội tuyển Nhật Bản tại World Cup vừa qua đã bị làm thịt và bán ra chợ.

A giant Pacific octopus named Rabiot became a national sensation(2) in Japan for being “psychic” after it correctly predicted that the country would win against Colombia, draw with Senegal and lose to Poland.

Con bạch tuộc Thái Bình Dương khổng lồ tên là Rabiot đã trở thành một linh vật gây ra sự phấn khích cho người dân ở Nhật Bản sau khi nó dự đoán chính xác rằng đội tuyển sẽ thắng Colombia, hòa với Senegal và thua Ba Lan.

The creature made its predictions by swimming toward baskets of food in a pool. Each basket represented Japan winning, Japan’s opponent winning or a draw.

Con vật đã đưa ra dự đoán bằng cách bơi về phía những rổ chứa thức ăn trong một bể bơi. Mỗi rổ lần lượt đại diện cho Nhật Bản chiến thắng, đối thủ chiến thắng hoặc một trận hòa.

Japanese media reported that the fisherman who had caught the octopus had decided that his business was more important than keeping the octopus alive.

Truyền thông Nhật Bản cho biết ngư dân người mà bắt được con bạch tuộc đã quyết định rằng sinh kế quan trọng hơn là danh tiếng.

“I hope that the second Rabiot will also give all the outcomes correctly and that Japan will go all the way(3)” he told Sora News 24.

“Tôi hy vọng rằng chú Rabiot tiếp theo cũng sẽ đưa ra những kết quả chính xác và rằng Nhật Bản sẽ tiến xa hơn” ông nói với Sora News 24.

It’s far from the first time an animal has caught media attention by predicting the outcome of World Cup games.

Cũng đã lâu kể từ lần đầu tiên một con vật thu hút sự chú ý của giới truyền thông bằng cách dự đoán kết quả của các trận đấu tại World Cup.

World Cup Octopus

World Cup Predictions ‘Psychic’ Octopus

Paul the octopus saw instant fame in 2010 after correctly predicting the results of South Africa’s World Cup. Not unlike Rabiot, Paul’s predictions involved eating food displaying the colors of the different teams, Time magazine reported.

Năm 2010 chú bạch tuộc Paul đã nổi tiếng nhanh chóng sau khi dự đoán chính xác kết quả World Cup tại Nam Phi. Không giống như Rabiot, những dự đoán của Paul liên quan đến việc ăn thức ăn mà hiển thị màu sắc của các đội khác nhau, tạp chí Time cho hay.

This year, a deaf cat from St. Petersburg Russia is the most recent instance of animal “clairvoyance(4).” The cat, named Achilles, correctly predicted that the hosts would beat Saudi Arabia and Egypt, but incorrectly backed Nigeria in their competition with Argentina.

Năm nay, một chú mèo điếc tới từ St. Petersburg Russia là ví dụ gần nhất về động vật có khả năng tiên tri. Chú mèo, tên Achilles, đã dự đoán chính xác rằng đội chủ nhà sẽ đánh bại Saudi Arabia và Ai Cập, nhưng đã dự đoán sai Nigeria trong trận đấu với Argentina.

Harry the “oracle(5)” otter in Sochi, Russia, has also seen some success this year. In June, he predicted Spain’s victory over Russia, Reuters reported.

Harry, nhà tiên tri rái cá ở Sochi, Nga, cũng đã có một số dự đoán thành công trong năm nay. Vào tháng 6, nó đã dự đoán Tây Ban Nha sẽ vượt qua Nga, Reuters cho hay.

The otter is just one of several animals predicting this year’s World Cup games, with rivals including a white goat and several hippos, all from Russia.

Chú rái cá này chỉ là một trong nhiều con vật trổ tài dự đoán các trận đấu tại World Cup năm nay, cùng với các đối thủ khác bao gồm một con dê trắng và một số con hà mã, tất cả đều đến từ nước Nga.

 

  1. Glimpse (noun): sự thoáng hiện, cái nhìn thoáng qua

I only caught (= had) a fleeting glimpse of the driver of the getaway car, but I know I would recognize her if I saw her again.

  1. Sensation (noun): thứ gì đó gây ra sự thích thú, phấn khích hoặc ngạc nhiên

Their affair caused a sensation.

The books have been a publishing sensation on both sides of the Atlantic.

The show was an overnight sensation (= was very successful immediately).

  1. Go all the way: Đi tiếp, tiến xa hơn hoặc còn có nghĩa quan hệ tình dục sau khi hôn hay động chạm cơ thể

Did you go all the way last night?

  1. Clairvoyance (noun): Có khả năng nhìn thấu được những thứ vô hình người thường không thấy

She went to see a clairvoyant who said he could communicate with her dead husband.

  1. Oracle (noun): Nhà tiên tri, lời tiên tri

The members also consult oracles regularly to divine the immediate future.

You may also like

Leave a Comment