HomeBáo EconomistAnh trở thành quốc gia đầu tiên cấp phép sử dụng vắc-xin chống covid 19

Anh trở thành quốc gia đầu tiên cấp phép sử dụng vắc-xin chống covid 19

by Hằng Nguyễn

Britain becomes the first country to license a fully tested covid-19 vaccine

Anh trở thành quốc gia đầu tiên cấp phép sử dụng vắc-xin chống covid 19

THE FIRST fully-tested covid-19 vaccine has been authorised for use in Britain. The drug regulator, the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), has granted emergency authorisation to1 the vaccine made by Pfizer, an American pharmaceutical giant, and BioNTech, a smaller German firm. Trials have shown that the vaccine has an efficacy of 95%. Ugur Sahin, head of BioNTech, said the decision would reduce people in the high-risk population being hospitalised. The firms anticipate further such decisions in the coming days and weeks, and say itmarks an historic milestone2 in the fight against covid-19.

Lần đầu tiên, một loại vắc xin covid-19 đã qua thử nghiệm triệt để được phép sử dụng ở Anh. Cơ quan quản lý dược phẩm, Cơ quan quản lý các sản phẩm thuốc và chăm sóc sức khỏe (MHRA), đã cấp phép khẩn cấp cho loại vắc xin được sản xuất bởi Pfizer, một tập đoàn dược phẩm khổng lồ của Mỹ và BioNTech, một công ty có quy mô nhỏ hơn của Đức. Các thử nghiệm cho thấy loại vắc-xin này có hiệu quả là 95%. Ugur Sahin, người đứng đầu BioNTech, cho biết quyết định này sẽ làm giảm số người nhập viện trong một cộng đồng có nguy cơ lây nhiễm cao ở nước này. Các công ty dự đoán, trong những tuần tới, các nước khác sẽ có động thái tương tự và nhận xét, sự kiện này đã đánh dấu một mốc lịch sử trong cuộc chiến Co-vid 19.

 

Britain has ordered 40m doses of the mRNA vaccine, known as BNT162b2. The regulator’s decision will trigger the release of supplies. These are expected to come from a manufacturing site in Puurs, Belgium, and will be delivered in stages this year and throughout 2021. Britain has also told hospitals to be ready to distribute the vaccine as soon as December 7th. In the interim3, Britain’s Joint Committee on Vaccination and Immunisation will have to make a final decision on the priority groups for vaccination4—such as health-care workers and those at high-risk from covid-19.

Anh đã đặt 40 triệu liều vắc xin mRNA có tên BNT162b2. Trong đó, quyết định của cơ quan quản lý sẽ “kích hoạt” việc phát hành nguồn cung vắc-xin được cho là có xuất xứ từ một cơ sở sản xuất ở Puurs, Bỉ. Vắc xin sẽ được chuyển giao theo từng giai đoạn trong năm nay và trong suốt năm 2021. Anh cũng đã yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng phân phối vắc-xin ngay từ ngày 7/12. Đồng thời thời, Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng và Tiêm chủng của Anh sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng về các nhóm ưu tiên được tiêm vắc-xin- ví dụ như nhân viên y tế hoặc những người có nguy cơ nhiễm vi-rút cao.

Britain becomes the first country to license a fully tested covid-19 vaccine

The speed with which the vaccine is moving through regulatory systems is due to the rolling reviews that have been under way for some time. Instead of waiting for pharmaceutical firms to collate and submit a full data and safety package, regulators have been reviewing results as they become available. In a statement a week ago, the MHRA said that “no covid-19 vaccine would be authorised until it has demonstrated safety, quality and efficacy through a robust5 clinical trial programme”.

Tốc độ chuyển phát vắc-xin trong hệ thống quản lý hiện tại có được nhờ vào nhiều cuộc thử nghiệm đánh giá đã được tiến hành một thời gian trước đó. Thay vì chờ đợi các công ty dược đối chiếu và gửi đầy đủ gói dữ liệu và an toàn, các cơ quan quản lý đã xem xét kết quả khi chúng có sẵn. Trong một tuyên bố cách đây một tuần, MHRA nói rằng “sẽ không có loại vắc-xin covid-19 nào được phép sử dụng cho đến khi nó chứng minh được tính an toàn, chất lượng cũng như hiệu quả thông qua chương trình thử nghiệm lâm sàng chặt chẽ”.

 

Even so, Britain has moved remarkably quickly. On December 1st the head of America’s Food and Drug Administration (FDA) was summoned to the White House to answer questions on why his agency has not moved faster to approve BNT162b2. The move will also fuel concern6 that Britain’s rapid movement is political, and might even be an example of “regulatory nationalism”—ie, countries moving quickly to approve vaccines in order to jump ahead of the queue for deliveries.

Mặc dù vậy, nước Anh đã tiến hành rất nhanh chóng. Vào ngày 1 tháng 12, lãnh đạo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã được triệu tập đến Nhà Trắng để giải thích lý do tại sao ông không cho tiến hành phê duyệt BNT162b2 nhanh hơn. Động thái này cũng sẽ làm dấy lên lo ngại rằng việc Anh đẩy nhanh tốc độ phát hành vắc-xin có liên quan đến vấn đề chính trị, và thậm chí có thể là “chủ nghĩa dân tộc theo quy định” — tức là, mục đích của việc các quốc gia đang nhanh chóng phê duyệt sử dụng loại vắc xin này là tránh phải chờ đợi để có thể lấy được vắc xin.

 

Britain is home to a small, but well-regarded, medicines agency. Nevertheless, both the FDA and the European Medicines Agency have arranged public meetings in the coming weeks at which covid-19 vaccines will be discussed—ahead of regulatory approval. Melanie Ivarsson, chief development officer at Moderna, which announced highly encouraging results for its own mRNA vaccine a week after Pfizer and BioNTech, said these were important, as they allow independent experts to look at the safety and the analysis, and for the public to ask questions, something that will build confidence in these vaccines. “We want people to feel really comfortable,” says Dr Ivarsson.

 

Cơ quan dược phẩm ở Anh tuy nhỏ, nhưng được đánh giá cao. Dù vậy, cả FDA và Cơ quan Dược phẩm Châu Âu đã sắp xếp cuộc họp công khai bàn về vắc xin covid-19 trong vài tuần tới— trước khi phê duyệt theo quy định. Melanie Ivarsson, giám đốc phát triển tại Moderna, đã công bố kết quả đáng khích lệ của vắc xin mRNA do bà chế tạo một tuần sau vắc-xin của Pfizer và BioNTech được công bố. Bà cho biết, kết quả này rất quan trọng, vì chúng cho phép các chuyên gia độc lập xem xét độ an toàn và bản phân tích đánh giá, đồng thời công chúng sẽ được chất vấn về loại vắc xin này, góp phần xây dựng sự tin tưởng đối với nó. Tiến sĩ Ivarsson nói: “Chúng tôi muốn mọi người cảm thấy thực sự thoải mái”.

Xem tiếp tại link:

https://www.economist.com/science-and-technology/2020/12/01/britain-becomes-the-first-country-to-license-a-fully-tested-covid-19-vaccine

New words

1. To grant authorisation to: cấp phép, cấp quyền làm gì

Ex: the government doesn’t grant authorisation to the private land ownership : chính phủ không công nhận quyền tư hữu đất đai.

2. To mark an historic milestone: đánh dấu cột mốc lịch sử

Ex: GEMPLUS, leaders in their respective industries, marks a historical milestone in the convergence of the financial and mobile telecommunications services. GEMPLUS, những nhà lãnh đạo trong các ngành tương ứng của họ, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong sự hội tụ của các dịch vụ tài chính và viễn thông di động.

3. In the interim: tạm thời

Ex: The new secretary starts in June, but in the interim we’re having to type our own letters. Thư ký mới sẽ bắt đầu vào tháng 6, nhưng tạm thời chúng tôi phải tự đánh máy.

4. Vaccination (n): UK /ˌvæk.sɪˈneɪ.ʃən/ US /ˌvæk.səˈneɪ.ʃən/ tiêm chủng

Ex: First vaccinations are usually given between five and six weeks. Tiêm chủng đầu tiên thường được tiêm từ năm đến sáu tuần.

5. Robust: UK /rəʊˈbʌst/ US /roʊˈbʌst/ chặt chẽ, thiết thực, chắc

Ex: Scions from a tree which is weakly, or liable to injury by frosts, are strengthened by engrafting on robust stocks. Kéo cắt từ một cây yếu hoặc có thể bị thương do sương giá, được tăng cường bằng cách khắc trên các gốc cứng.

6. To fuel concern: làm dấy lên lo ngại lo ngại

Fuel (v) là động từ, có nghĩa là “đổ dầu vào cái gì đó”, như thêm dầu vào lửa. “To fuel concern” có nghĩa là “làm dấy lên lo ngại”. Qủa là cách diễn đạt rất hay

Ex: The silence of the teacher will fuel concern among the students about the test results. Sự im lặng của giáo viên làm dấy lên lo ngại cảu sinh viên về kết quả bài thi.

Luyện Tập+

You may also like

Leave a Comment