HomeThế giớiLiên Hợp Quốc kêu gọi loài người ngưng “chiến tranh thiên nhiên”

Liên Hợp Quốc kêu gọi loài người ngưng “chiến tranh thiên nhiên”

by Phạm Thư

2020 has been an extreme year for hurricanes, wildfires and heat waves around the world. New reports from United Nations agencies list this year’s record-breaking weather and the burning of fossil fuels as causes of continued global warming.

2020 là một năm cực kỳ khắc nghiệt với bão, cháy rừng và sóng nhiệt trên toàn thế giới. Báo cáo mới đây của các cơ quan Liên Hợp Quốc liệt kê ra những hiện tượng thời tiết phá kỷ lục có trong năm nay và việc đốt các nhiên liệu hóa thạch chính là nguyên nhân dẫn đến sự tiếp diễn của nóng lên toàn cầu.

U.N. Secretary-General Antonio Guterres recently urged world leaders to make 2021 the year that humanity ends what he calls its “war on nature.” He asked them to commit to a future free of planet-warming carbon pollution.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gần đây đã kêu gọi các lãnh đạo thế giới biến năm 2021 thành năm mà loài người chấm dứt sự kiện mà ông gọi là “chiến tranh thiên nhiên”. Ông yêu cầu họ cam kết một tương lai không còn ô nhiễm carbon làm hành tinh nóng lên.

The secretary-general’s comments come as the U.N. prepares for a Dec. 12 online climate meeting in France on the 5th anniversary of the 2015 Paris climate agreement. A main goal of that agreement is to keep increases in the Earth’s temperature during this century to between 1.5 and 2 degrees Celsius.

Những lời nói của tổng thư ký được đưa ra trong bối cảnh Liên hợp quốc chuẩn bị cho cuộc họp trực tuyến về khí hậu tại Pháp vào 12/12, 5 năm sau Thỏa thuận chung Paris về khí hậu. Mục tiêu chính của thỏa thuận này là giữ cho mức tăng nhiệt độ trên Trái Đất trong thế kỷ này ở khoảng giữa 1.5 và 2 độ C.

In a speech given at New York’s Columbia University, Guterres said, “The state of the planet is broken. Humanity is waging war on nature. This is suicidal.”

Trong bài phát biểu tại Đại học Columbia tại New York, Guterres cho biết, “Hiện tại hành tinh đang trong tình trạng đổ vỡ. Nhân loại đang khơi mào cuộc chiến tranh với thiên nhiên. Đây đúng là tự sát.”

Apocalyptic fires and floods, cyclones and hurricanes are increasingly the new normal,” he added.

“Hỏa hoạn và lũ lụt, lốc xoáy và bão tố đang ở tầm hủy diệt và tăng cường lên mức độ mới,” ông nhấn mạnh thêm.

In a report, the World Meteorological Organization (WMO) said this year is set to end about 1.2 degrees Celsius warmer than the last half of the 1800s. Scientists use that time period as a starting point for warming caused by heat-trapping gases from the burning of coal, oil and natural gas. Most trapped heat goes into the world’s seas. Ocean temperatures are now at record levels. It also means 2020 will be one of the three hottest years on record.

Trong báo cáo, Tô chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết năm nay sẽ kết thúc với nhiệt độ là 1.2 độ C nóng hơn nửa cuối những năm 1800s. Các nhà khoa học sử dụng khoảng thời gian đó (1800s) như là điểm bắt đầu cho sự nóng lên gây ra bởi các loại khí gas bị giữ nhiệt từ việc đốt than, dầu và các loại khí thiên nhiên. Hầu hết nhiệt bị giữ lại sẽ đi vào các đại dương. Nhiệt độ đại dương đã tăng lên ở mức kỷ lục. Điều này cũng có nghĩa 2020 là một trong 3 năm nóng nhất được ghi nhận.

Climate Action Tracker scientists observe carbon pollution and the countries that promise to reduce it. A new study from the scientists says public promises to reduce emissionswould limit warming to about 2.6 degrees Celsius. Warming could possibly be as low as 2.1 degrees Celsius.

Các nhà khoa học của Climate Action Trackers quan sát sự ô nhiễm carbon và các quốc gia hứa hẹn sẽ giảm thiểu lượng khí carbon. Một nghiên cứu mới từ những nhà khoa học này cho thấy những lời hứa công khai sẽ giảm khí thải sẽ hạn chế sự nóng lên ở khoảng 2.6 độ C. Sự nóng lên có thể giữ thấp ở mức 2.1 độ C.

Guterres saw hope that more than 100 countries have promised that by 2050 they will not be adding more heat-trapping gases to the atmosphere than trees and technology can remove. China and U.S. President-elect Joe Biden have promised net zero carbon emissions.

Guterres có niềm tin rằng hơn 100 quốc gia đã hứa hẹn rằng cho tới 2050 họ sẽ không thải thêm các loại khí gas giữ nhiệt vào không khí nhiều hơn lượng mà cây và công nghệ có thể hấp thu. Trung Quốc và Tổng thống trúng cử tại Hoa Kỳ Joe Biden đã hứa sẽ không thải thêm khí carbon.

But Guterres said the two U.N. reports “spell out how close we are to climate catastrophe.”

Nhưng Guterres cho biết hai báo cáo của Liên hợp quốc “chỉ ra rằng chúng ta đã gần thảm họa khí hậu đến mức nào”.

Nations should stop providing financial support for fossil fuels, he said. And countries need to fulfill their Paris promise to spend $100 billion yearly to help poorer countries develop cleaner energy.

Ông cũng cho biết, các quốc gia nên dừng việc hỗ trợ tài chính cho nhiên liệu hóa thạch. Và các quốc gia cần phải hoàn thành lời hứa Paris của mình là chi $100 tỷ hàng năm để giúp những quốc gia nghèo hơn phát triển nguồn nhiên liệu sạch hơn.

One of the new reports found countries would need to cut production of oil, coal and natural gas by 6 percent each year by 2030 to keep global temperatures from rising more than 1.5 degrees Celsius. But a review of eight major fossil-fuel producing nations showed they plan to increase production by 2 percent yearly. That means twice the amount of carbon-based fuel would come onto the market than would be able to keep the Paris goal within reach.

Một trong số các báo cáo mới phát hiện ra rằng các quốc gia sẽ cần cắt giảm 6% sản lượng dầu, than và khí thiên nhiên hàng năm cho đến năm 2030 để giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không hơn 1.5 độ C. Nhưng một bản đánh giá về 8 quốc gia sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn cho thấy họ lên kế hoạch tăng sản lượng lên 2% hàng năm. Điều này có nghĩa lượng nhiên liệu khí carbon đi vào thị trường sẽ tăng gấp đôi so với con số có thể hoàn thành lời hứa Paris.

Governments in the Group of 20 major and developing economies have so far committed more money to support fossil fuel production than to aid the use of renewable energy, the report found.

Báo cáo cũng phát hiện các chính phủ trong nhóm quốc gia G20 có nền kinh tế phát triển lớn cho đến nay đã thỏa thuận trao nhiều khoản tiền hơn để hỗ trợ sản xuất nhiên liệu hóa thạch thay vì hỗ trợ cho giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo.

Ivetta Gerasimchuk of the International Institute for Sustainable Development said investing in oil, coal and gas no longer makes economic sense because renewable energy is becoming less costly than fossil fuels. But, she said, “We see that instead of governments letting these fossil fuel projects die they resurrect them from the dead.”

Ivetta Gerasimchuk tại Viện Phát triển Bền vững Quốc tế cho biết đầu tư vào dầu, than và khí không còn có ý nghĩa kinh tế bởi năng lượng tái tạo đang dần trở nên rẻ hơn nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, bà chia sẻ, “Chúng ta thấy rằng thay vì để những dự án nhiên liệu hóa thạch chết đi, các chính phủ lại khơi chúng dậy từ nấm mồ.”

The WMO’s report found global warming is worsening in all seven important climate areas. But it said the problem is also increasing human suffering in an already bad year.

Báo cáo của WMO tìm ra rằng sự nóng lên toàn cầu đang ngày càng tệ đi tại cả 7 khu vực khí hậu quan trọng. Nhưng điều này cũng làm tăng lên những gì con người phải nếm trải trong một năm vốn đã tệ rồi.

“In 2020, over 50 million people have been doubly hit: by climate-related disasters (floods, droughts and storms) and the COVID-19 pandemic,” the report said.

“Trong 2020, hơn 50 triệu người đã bị tấn công hai lần: bởi các thảm họa khí hậu (lũ lụt, hạn hán và bão) và đại dịch COVID-19”, báo cáo cho biết.

Here are some of the extreme weather events this year the report noted:

Sau đây là một trong số các sự kiện thời tiết khắc nghiệt được chỉ ra trong báo cáo năm nay:

— A record 30 Atlantic named tropical storms and hurricanes.

30 cơn bão và bão lốc xoáy nhiệt đới Đại Tây Dương mang tính kỷ lục

— Death Valley, California, hit 54.4 degrees Celsius, the hottest the world has seen in 80 years.

Thung Lũng Chết tại California đạt nhiệt độ 54.4 độ C, mức nhiệt nóng nhất thế giới trong vòng 80 năm qua.

— Record wildfires struck California and Colorado in the western United States, following a major fire season and record heat in Australia.

Cháy rừng kỷ lục tại California và Colorado thuộc phía Tây Hoa Kỳ, theo đó là mùa cháy lớn và nắng nóng kỷ lục tại Úc.

— The Arctic had record wildfires and a prolonged heat wave culminating in a mark of 38 degrees Celsius in Siberia in June.

Bắc cực có các trận cháy rừng kỷ lục và các đợt sóng nhiệt kéo dài với đỉnh điểm là 38 độ C tại Siberia vào tháng Sáu.

— Record low Arctic sea ice was reported for April and August and the yearly minimum, in September, was the second lowest on record.

Lượng băng tại biển Bắc Cực thấp ở mức kỷ lục được ghi nhận vào tháng Tư và tháng Tám và mức tối thiểu hàng năm, tháng Chín là mức thấp kỷ lục thứ 2.

— And more than 2,000 people died in record summer rains and flooding in Pakistan and surrounding nations.

Và hơn 2.000 người chết trong trận mưa mùa hè và lũ lụt tại Pakistan và các quốc gia lân cận.

Nguồn: VOA

apocalyptic/əˌpɒk.əˈlɪp.tɪk/ – adj. of, mang tính hủy diệt

Ex: There are apocalyptic warnings about our destruction of the environment. – Có những cảnh báo mang tính hủy diệt về sự lụi tàn của môi trường.

catastrophe/kəˈtæs.trə.fi/ – n. thảm họa

Ex: They were warned of the ecological catastrophe to come. – Họ được cảnh báo về thảm họa sinh thái sắp diễn ra.

commit/kəˈmɪt/ – v. cam kết, hứa hẹn

Ex: Like so many men, he has problems committing himself to a relationship. – Như bao người đàn ông khác, anh ấy gặp khó khăn trong việc ràng buộc bản thân trong một mối quan hệ.

emissions/iˈmɪʃ.ən/ – n. sự thải ra, khí thải

Ex: Bioluminescence is the emission of light from living organisms. – Hiện tượng phát quang sinh học là sự phát ra ánh sáng từ các cơ thể sống.

prolonged/prəˈlɒŋd/ – adj. kèo dài (hơn dự kiến)

Ex: Prolonged use of the drug is known to have harmful side-effects. – Việc sử dụng thuốc lâu dài được cho là có những tác dụng phụ có hại.

resurrect/ˌrez.ərˈekt/ – v. hồi sinh, vực dậy từ cái chết

Ex: Almost all Christians believe that Jesus was resurrected from the dead – Hầu hết tất cả người theo đạo Cơ đốc tin rằng chúa Jesus được hồi sinh từ cái chết.

You may also like

1 comment

Lưu03/01/2021 - 08:40

Cảm ơn bạn Thư nha.

Reply

Leave a Comment