HomeThế giớiTổng thống Donald Trump nói không với tranh luận tổng thống trực tuyến

Tổng thống Donald Trump nói không với tranh luận tổng thống trực tuyến

by Phạm Thư

American President Donald Trump said Thursday he will not take part in a presidential debate next week with former Vice President Joe Biden.

Vào thứ Năm trước Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham gia cuộc tranh luận tổng thống vào tuần tới với cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Trump spoke shortly after organizers of the event announced that it would be held online. They added that Trump and Biden, the two main candidates, would be in separate locations. Organizers said the move was designed to protect the health and safety of all involved with the second presidential debate.

Trump phát biểu ngay sau khi các nhà tổ chức sự kiện tuyên bố cuộc tranh luận sẽ được tổ chức trực tuyến. Họ bổ sung rằng Trump và Biden, hai ứng cử viên chính, sẽ ở địa điểm tách biệt. Các nhà tổ chức cho biết hành động này nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn của tất cả những người tham gia cuộc tranh luận tổng thống thứ hai.

Biden is the Democratic Party’s candidate in the November 3 election. Trump is seeking re-election as the Republican nominee.

Biden là ứng viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng Mười Một. Trump đang tìm cách tái tranh cử với tư cách là ứng viên của Đảng Cộng hòa.

The president told Fox Business News, “I’m not going to waste my time on a virtualdebate.” He added, “You sit behind a computer and do a debate. It’s ridiculous. And then they cut you off whenever they want.”

Vị tổng thống chia sẻ với kênh Fox Business News, “Tôi sẽ không tốn thời gian vào tranh luận trực tuyến.” Ông bổ sung thêm, “Bạn ngồi sau máy tính và tranh luận. Thật lố bịch. Và sau đó họ sẽ cắt ngang bạn bất cứ khi nào họ muốn.”

The two candidates were to meet in person in Miami, Florida for the debate on October 15. However, Trump became sick with COVID-19 last week, just two days after their first debate in Cleveland, Ohio.

Hai ứng cử viên sẽ phải gặp nhau trực tiếp tại Miami, Florida để tranh luận vào ngày 15 tháng Mười. Tuy nhiên, Trump đã mắc COVID-19 vào tuần trước, chỉ hai ngày sau cuộc tranh luận đầu tiên tại Cleveland, Ohio.

The president received aggressive treatments, including oxygen to help his breathing, during a three-day stay at Walter Reed National Military Medical Center. Trump is now back at the White House. His doctor has provided limited information on his current condition.

Vị tổng thống được điều trị tích cực, bao gồm trợ thở oxy, trong 3 ngày tại Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed. Trump hiện đã quay lại Nhà Trắng. Bác sĩ cung cấp rất ít thông tin về tình trạng hiện tại của ông.

In a statement, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) said a person with COVID-19 should isolate from others for at least 10 days. It added that those “who were admitted to a hospital and needed oxygen” should stay away from others for as many as 20 days.

Trong lời tuyên bố của mình, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết một người nhiễm COVID-19 cần phải cách ly khỏi người khác trong ít nhất 10 ngày. Họ bổ sung rằng những người “đã nhập viện và phải thở oxy” cần phải tách biệt khỏi mọi người trong ít nhất 20 ngày.

A representative of the Biden campaign signaled that the candidate would join the virtual debate. She said in a statement, “Vice President Biden looks forward to speaking directly to the American people.”

Một đại diện của phái Biden tỏ ý rằng ứng viên sẽ tham gia một cuộc tranh luận trực tuyến. Bà tuyên bố rằng, “Phó Tổng thống Biden mong chờ được trò chuyện trực tiếp với người dân Mỹ.”

Trump’s campaign manager said the president would take part in an election campaign event instead of the debate. During his phone call with Fox Business News, Trump said, “I think I’m better… I’d love to do a rallytonight…I want to do one last night.”

Người quản lý bên phái Trump cho biết tổng thống sẽ tham gia một sự kiện vận động bầu cử thay vì cuộc tranh luận này. Trong cuộc gọi với Fox Business News, Trump cho biết, “Tôi nghĩ tôi tốt hơn ….Tôi muốn tổ chức một cuộc mít ting tối nay….Tôi muốn làm như vậy vào tối qua.”

Getting on a flight to campaign in Arizona Thursday, Biden said, “We don’t know what the president’s going to do. He changes his mind every second.” He added, “If he goes off and has a rally — I don’t know what I’ll do.”

Trên đường lên chuyến bay đến cuộc vận động tại Arizona vào thứ Năm trước, Biden chia sẻ, “Chúng tôi không biết tổng thống sẽ làm gì. Suy nghĩ của ông ấy thay đổi theo từng giây.” Ông bổ sung, “Nếu ông ấy bùng nổ và có một cuộc mít ting – Tôi không biết tôi sẽ làm gì.”

Later on Thursday, the Biden campaign suggested delaying the second debate until October 22 so that both candidates could attend. The Trump campaign released a statement saying, “Americans deserveto hear directly from both presidential candidates on these dates, October 22 and 29.”

Trước đó vào thứ Năm, phái Biden đề xuất hoãn cuộc tranh luận thứ hai cho đến ngày 22 tháng Mười vì thế cả hai ứng cử viên có thể tham dự. Phái của Trump đưa ra tuyên bố rằng: “Người dân Mỹ xứng đáng được lắng nghe cả hai ứng viên tổng thống vào những ngày này, gồm 22 và 29 tháng Mười.”

Frank J. Fahrenkopf Jr. is a co-chairman of the Commission on Presidential Debates. He told USA TODAY, “There’s no way you can force a presidential candidate to debate. It’s up to them whether they debate or not.” Fahrenkopf noted that the commission would not hold the event with just one candidate.

Frank J. Fahrenkopf Jr. là đồng chủ tịch của Ủy ban Tranh luận Tổng thống. Ông phát biểu với USA TODAY rằng, “Bạn sẽ không bao giờ có thể buộc ứng viên tổng thống tranh luận. Việc có tranh luận hay không là tùy thuộc vào họ.” Fahrenkopf nhấn mạnh rằng ủy ban sẽ không tổ chức sự kiện với chỉ một ứng viên.

If it does happen, it is not the first debate in which the candidates are not in the same room. In 1960, a debate between Richard Nixon and John F. Kennedy was broadcastwith the two presidential candidates on opposite sides of the country. Kennedy was in New York, while Nixon appeared from Los Angeles.

Nếu điều này xảy ra, đó sẽ không phải là cuộc tranh luận đầu tiên mà ứng viên không ở trong cùng một phòng. Vào 1960, một cuộc tranh luận giưa Richard Nixon và John F. Kennedy được phát sóng với hai ứng viên tổng thống ở hai phía đối lập của đất nước. Kennedy đã ở New York, trong khi đó Nixon xuất heienj ở Los Angeles.

Wednesday night, the two main candidates for vice president debated in Salt Lake City, Utah. Vice President Mike Pence is the Republican nominee. The Democratic Party candidate is U.S. Senator Kamala Harris of California.

Tối thứ Tư trước, hai ứng viên chính cho chức phó tổng tống đã tranh luận tại Thành phố Salt Lake, Utah. Phó Tổng thống Mike Pence là ứng viên bên Đảng Cộng hòa. Ứng viên bên Đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Kamala Harris đến từ California.

The two were seated 3.6 meters apart from each other and separated by plexiglass to prevent the possible spread of the coronavirus. Both tested negative for the virus.

Hai người đã ngồi cách nhau 3.6 mét và được tách biệt bởi tấm kính plexiglass để ngăn sự lây nhiễm khả thi của virus corona. Cả hai đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus.

Nguồn: VOA

aggressive /əˈɡres.ɪv/ – adj. tích cực (dùng cho các liệu trình điều trị cho các ca bệnh nặng)

Ex: Brain cancer requires aggressive treatment such as surgery. – Bệnh ung thư não yêu cầu biện pháp điều trị tích cực như phẫu thuật.

virtual /ˈvɜː.tʃu.əl/ – adj. trực tuyển, ảo (thuộc về Internet, máy tính)

Ex: The country’s first virtual business school is up and running. – Trường học kinh tế trực tuyến đầu tiên của quốc gia đã và đang hoạt động.

ridiculous /rɪˈdɪk.jə.ləs/ – adj. lố bịch

Ex: It’s ridiculous to expect a two-year-old to be able to read! – Thật không tưởng khi trông chờ một đứa trẻ hai tuổi biết đọc!

isolate/ˈaɪ.sə.leɪt/ – v. cô lập, cách ly, tách biệt

Ex: He was isolated from all the other prisoners. – Anh ấy bị tách biệt khỏi tất cả những tù nhân khác.

look forward to V-ing– trông chờ, trông mong điều gì đó

Ex: I am looking forward to hearing from you soon. – Tôi mong chờ tin tức từ bạn sớm.

up to sb – tùy thuộc vào ai

Ex: Everything is up to you – I don’t have any idea of what to do. – Mọi thứ đều trông cậy vào bạn – tôi không biết phải làm gì cả.

singal/ˈsɪɡ.nəl/ – v. cho thấy dự định hay ý tưởng, tỏ ý, ra hiệu

Ex: The union has signalled that the workers will strike. – Công đoàn đã ngầm cho thấy rằng các công nhân sẽ đình công.

deserve/dɪˈzɜːv/ – v. xứng đáng

Ex: After all that hard work, you deserve a holiday. – Sau tất cả sự chăm chỉ làm việc này, bạn xứng đáng có một kỳ nghỉ.

rally /ˈræl.i/ – n. cuộc diễu hành, mít ting, biểu tình

Ex: 5,000 people held an anti-nuclear rally. – 5,000 người đã tổ chức một buổi diễu hành chống hạt nhân.

broadcast /ˈbrɔːd.kɑːst/ – v. phát sóng

Ex: The tennis championship is broadcast live to several different countries. – Giải vô địch tennis được phát sóng trực tiếp tại nhiều quốc gia khác nhau.

Luyện Tập+

You may also like

2 comments

Phạm Minh Viên23/10/2020 - 13:33

“The two candidates were to meet in person in Miami”
→ were to meet in person: vui lòng giúp e giải thích cấu trúc này với ạ. E mới học nên không hiểu lắm ạ. E cảm ơn.

Reply
Phạm Thư24/10/2020 - 15:59

Cấu trúc to be + to + V là dạng cấu trúc thường được sử dụng cho báo chí, dùng để nói về các dự kiến, dự định trong tương lai, hoặc sự bắt buộc, được phép, để làm gì đó bạn nhé!

Reply

Leave a Comment