HomeChưa được phân loạiTrump’s Approval Rating Falls After Immigration Crisis

Trump’s Approval Rating Falls After Immigration Crisis

by Admin

President Donald Trump ’s approval rating took a serious blow this week, after reaching new highs following his North Korea summit on June 12th.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã bị giáng một cú đòn mạnh trong tuần này, sau khi đạt mức cao nhất với hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều vào ngày 12 tháng 6.

The president’s overall approval fell by four points to 41 percent and his disapproval rating grew by five points to 55 percent, according to Gallup’s weekly presidential job approval poll.

Theo cuộc thăm dò ý kiến hàng tuần của Gallup, tỷ lệ ủng hộ tổng thống đã giảm bốn điểm xuống còn 41% và tỷ lệ phản đối đã tăng 5 điểm lên 55%.

While the 41 percent approval rating is still slightly above Trump’s 39 percent average, it showed a steep week-over-week(1) fall likely caused by the president’s controversial(2) decision to separate immigrant children from their parents at the United States’ southern border.

Trong khi tỷ lệ ủng hộ 41% vẫn cao hơn chút so với mức trung bình 39% của ông Trump, nhưng điều này cho thấy một sự sụt giảm khó tin so với tuần trước dường như được gây ra bởi quyết định đầy tranh cãi của ông khi chia tách trẻ em nhập cư ra khỏi cha mẹ chúng ở biên giới phía nam Hoa Kỳ

The nine-point rating change represented the joint-largest drop in overall support for the president.

Chín điểm thay đổi cho thấy sự sụt giảm lớn nhất đối với tỷ lệ ủng hộ tổng thống.

“While the more positive feelings toward Trump coming out of the [North Korean Summit] would probably have faded in time(3), that process was likely hastened by the controversy over the administration’s immigration policy,” explained Gallup senior editor Jeffrey Jones.

Biên tập viên cấp cao của Gallup Jeffrey Jones cho hay “Khi những ý kiến tích cực hơn đối với ông Trump xuất hiện sau [Hội nghị thượng đỉnh Bắc Triều Tiên] có lẽ sẽ bị phai mờ dần theo thời gian, quá trình đó dường như được thức đẩy nhanh hơn bởi những tranh cãi về chính sách nhập cư của chính quyền”.

“News about the policy dominated the headlines last week. After Trump and administration officials initially defended the policy of separating children and parents, the president reversed course Wednesday by issuing an executive order to overturn it.”

“Những tin tức về chính sách của chính phủ xuất hiện hàng loạt trên các đầu báo tuần trước. Sau khi Trump và các quan chức chính quyền lần đầu biện hộ cho chính sách chia tách trẻ em nhập cư và cha mẹ chúng, tổng thống đã đảo ngược hoàn toàn khi hôm thứ tư đã ban hành lệnh thực thi để xoay chuyển lại ban đầu. ”

The president has separated more than 2,000 migrant children from their parents with no process in place for eventual reunification(4). Reports of abuse at children’s holding centers were rampant last week and Trump was pushed to end the policy by political forces on both sides of the aisle.

Tổng thống đã chia tách hơn 2.000 trẻ em di cư ra khỏi cha mẹ chúng mà không có động thái nào được thực hiện cho thấy sự đoàn tụ cuối cùng. Các báo cáo về sự lạm dụng tại các trung tâm giữ trẻ em đã lan tràn khắp tuần trước và ông Trump bị thúc ép buộc phải chấm dứt chính sách này bởi các lực lượng chính trị ở cả hai bên.

Trump's Approval Rating Falls After Immigration Crisis - Bao Song Ngu

Trump’s Approval Rating Falls After Immigration Crisis

On Wednesday, the president bent to pressure and signed an executive order to keep families together, but many families have yet to be reunited.

Vào thứ Tư, tổng thống thay đổi trước sức ép và đã ký ban hành một lệnh thực thi để các thành viên gia đình được ở cùng nhau, nhưng nhiều gia đình vẫn chưa được đoàn tụ.

Republican approval of Trump fell from 90 percent back to its average of 87 percent and Democratic approval hit a low of 5 percent. After the North Korea summit last week, 10 percent of Democrats said they approved of the job the president was doing. Approval among independent voters also dropped from 42 percent to 38 percent.

Sự ủng hộ của đảng Cộng hòa đối với ông Trump đã giảm từ 90% trở lại mức trung bình 87% và tỷ lệ đó ở đảng Dân chủ chỉ đạt ở mức thấp 5%. Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tuần trước, 10% đảng viên đảng Dân chủ cho biết họ tán thành bước đi này của tổng thống. Sự ủng hộ trong số các cử tri trung lập cũng giảm từ 42% xuống còn 38%.

Trump’s presidency has been marked by a number of controversies, including the firing of James Comey and the white nationalist(5) marches in Charlottesville, Virginia, that sent approval ratings down, explained Gallup.

Nhiệm kì tổng thống của ông Trump đã được đánh dấu bởi một loạt các bê bối, bao gồm việc sa thải giám đốc FBI James Comey và các cuộc tuần hành Chủ nghĩa dân tộc da trắng ở Charlottesville, Virginia, đã khiến cho tỷ lệ ủng hộ ông giảm xuống, Gallup giải thích.

But these declines were temporary, and the president’s approval has generally been fairly stable in the high 30s or low 40s percent range.

Tuy nhiên những suy giảm này chỉ là tạm thời, và sự ủng hộ đối với tổng thống nói chung khá ổn định trong khoảng 30 đến 40%.

The president’s economic approval rating, meanwhile, grew six points this week to a new high of 51 percent, according to the CNBC All-America Economic Survey.

Trong khi đó tỷ lệ ủng hộ tổng thống trên lĩnh vực kinh tế đã tăng sáu điểm trong tuần này đạt mức cao mới 51%, theo Khảo sát Kinh tế Toàn cầu của CNBC.

“People are so locked in to their partisan(6) views that it’s really hard to move those approval numbers,’’ said Micah Roberts of Public Opinion Strategies, CNBC’s Republican pollster. “The most consistent thing about his presidency is how much people who love him, love him and how much the people who hate him, hate him.”

“Mọi người đã bị quá bó buộc trong quan điểm đảng phái của họ rằng thật khó để thay đổi những số liệu ủng hộ”, Micah Roberts cho hay. “Điều nhất quán nhất về vị tổng thống này là những người yêu quý ông ấy thì vẫn luôn yêu quý, còn những người ghét thì lại càng ghét.”

Cách đọc báo tiếng anh sao cho có hiệu quả – Tham khảo tại đây

  1. Week-over-week (adjective): so sánh giữa tuần này và tuần trước đó, tương tự như year-over-year

Earnings per share are up 10% year over year.

This is the 12th straight month in which monthly sales have declined, year-over-year.

  1. Controversial (adjective): đầy hoài nghi, đầy tranh cãi, cần tranh luận

The book was very controversial.

The official censors have excised the controversial sections of the report.

  1. To fade in time : Phai mờ dần theo thời gian

Then, as time passed, those beliefs faded in time.

My life fades in time.

  1. Reunification (noun): sự thống nhất, sự đoàn tụ

The reunification of Germany meant that East Germany no longer existed as a legalentity.

To others, diversity means the mixing and reunification of races and cultures into one, as per the melting pot idea.

  1. White nationalist : Chủ nghĩa dân tộc da trắng, là một dạng của Chủ nghĩa dân tộcmà giữ niềm tin rằng người da trắng là một chủng tộc
  2. Partisan (adjective): ủng hộ trung thành cho một người, một đảng phái chính trị

 

You may also like

Leave a Comment