HomeChưa được phân loạiFormer CIA Chief: Russia Must Have Something on Trump

Former CIA Chief: Russia Must Have Something on Trump

by Admin

A former CIA director believes the Russians must have a hold over(1)president Donald Trump, given his recent behaviour towards Russian President Vladimir Putin during their meeting in Helsinki, Finland.

Một cựu giám đốc CIA tin rằng người Nga đã thao túng tổng thống Donald Trump, dựa theo xử sự gần đây của ông đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp của họ tại Helsinki, Phần Lan.

Speaking in an interview with MSNBC on Tuesday night, Leon Panetta, who served as CIA chief under former President Barack Obama and oversaw operations to take down Osama Bin Laden, suggested Russia must have some information on the president(2) that intimidates him.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC vào tối thứ ba, Leon Panetta, cựu giám đốc CIA dưới thời Tổng thống Barack Obama và giám sát các hoạt động ám sát Osama Bin Laden, cho rằng Nga nhất định đã có một số thông tin về tổng thống để đe dọa ông.

There is no question that(3) there is something here that intimidates the president of the United States,” Panetta told anchor Brian Williams.

“Gần như chắc chắn rằng có thứ gì đó đã dùng để đe dọa tổng thống Hoa Kỳ,” Panetta nói với nguồn tin Brian Williams.

The missing middle of the Trump-Putin meeting

The missing middle of the Trump-Putin meeting

“This president basically coddled Mr. Putin and it was clear that he was intimidated by that situation. Whether the Russians have something on this president or not, no one really knows, but the way he behaves, there is a clear signal that the Russians have something on him.”

“Tổng thống về cơ bản đã thuận theo ý ông Putin và rõ ràng là ông Trump đã bị khống chế trong hoàn cảnh đó. Liệu rằng người Nga có cơ sở khống chế tổng thống hay không, không ai thực sự biết, nhưng theo cách tổng thống xử sự, đó là một tín hiệu rõ ràng rằng người Nga có tài liệu bí mật về ông. ”

Panetta’s comments come as Trump faces backlash(4) for his remarks made during the joint press conference with Putin that appeared to indicate he believed the Russian leader’s denial of election interference over the information provided by his own intelligence agencies.

Những bình luận của Panetta được đưa ra khi ông Trump đối mặt với phản ứng dữ dội về những nhận xét của ông trong cuộc họp báo chung với Putin, cho thấy ông tin về sự can thiệp của nhà lãnh đạo Nga đối với cuộc bầu cử qua thông tin được cung cấp bởi cơ quan tình báo của ông.

“They say it’s Russia. I have President Putin. He just said it’s not Russia,” Trump told reporters during the press conference with Putin. “I will say this: I don’t see any reason why it would be…. I have great confidence in my intelligence people, but I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today.”

“Họ nói đó là Nga. Tổng thống Putin chỉ nói đó không phải là Nga, ”Trump nói với các phóng viên trong cuộc họp báo với Putin. “Tôi sẽ nói điều này: Tôi không nhìn ra bất cứ lý do nào tại sao nó lại như vậy…. Tôi rất tin tưởng vào những nhân viên tình báo của mình, nhưng tôi sẽ nói với bạn rằng Tổng thống Putin cực kỳ đanh thép và mạnh mẽ trong lời phủ nhận của ông ngày hôm nay. ”

This immediately provoked a backlash from Democrats and a number of Republican lawmakers, as well as commentators.

Điều này ngay lập tức gây ra một phản ứng dữ dội từ đảng Dân chủ và một số nhà lập pháp của đảng Cộng hòa, cũng như các nhà bình luận.

Protests in Helsinki ahead of Trump-Putin summit

Protests in Helsinki ahead of Trump-Putin summit

Trump’s comments were slammed as “disgraceful(5)” by Republican Senator John McCain, and publicly questioned by House Speaker Paul Ryan.

Những lời bình luận của Trump đã bị thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain kêu là “đáng hổ thẹn” và được xem xét công khai bởi Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan.

However, the president walked back his comments made in Helsinki, stating on Tuesday that he did have confidence in U.S. intelligence agencies.

Tuy nhiên, tổng thống đã bào chữa lại những bình luận của ông ở Helsinki, nói rằng ông có niềm tin vào các cơ quan tình báo Mỹ.

“I have full faith and support for America’s great intelligence agencies. Always have,” ABC News reported Trump saying.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ các cơ quan tình báo của Mỹ. Luôn luôn như vậy” Trump nói.

“I accept our intelligence community’s conclusion that Russia’s meddling in the 2016 election took place,” he added before saying: “it could be other people, also. A lot of people out there.”

“Tôi đồng ý với kết luận của cộng đồng tình báo rằng có sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016″, ông nói thêm: ” Nó cũng có thể là những người khác nữa. Rất nhiều người ngoài kia”.

Panetta also seemed to question Trump’s later comments that he had confidence in his own intelligence agencies, saying that the president “knew the truth” on election meddling. “And the truth is that the Russians were behind this.”

Panetta cũng dường như đặt câu hỏi về những bình luận sau này của Trump rằng ông tin tưởng vào các cơ quan tình báo của mình, nói rằng tổng thống “biết sự thật” về sự can thiệp trong cuộc bầu cử. “Và sự thật là người Nga đứng đằng sau chuyện này.”

  1. Have a hold over: Có tác động, điều khiển ai đó

Blackmailers have a hold over their victims.

The law has yet another hold on you.

  1. Have (something) on (someone): Có bằng chứng bất lợi chống lại ai đó như một số tội phạm, sai trái hay cư xử không đúng.

Go to the police, for all I care! You don’t have anything on me! If we want to nail him for fraud, we’ll need to have more on him than a few questionable phone calls.

  1. There is no question that: Sử dụng khi nói về một điều gì đó gần như chắc chắn đúng

He will win. There is no question about it.

There is no question that she has a great voice.

  1. Backlash (noun): Phản ứng dữ dội của một nhóm người trước sự thay đổi hay sự kiện gần đây trong xã hội hay chính trị

The 60s backlash against bourgeois materialism

The backlash against feminism

  1. Disgraceful (adj): Nhục nhã, hổ thẹn

She thought that their attitude was absolutely disgraceful.

Nguồn: Newsweek

 

You may also like

Leave a Comment