Home Thế giới Ngày càng nhiều phụ nữ uống rượu

Ngày càng nhiều phụ nữ uống rượu

by Phạm Thư

Women in the United States are dying of alcohol-related causes at a growing rate, the U.S. government says.

Theo chính phủ Hoa kỳ, tỷ lệ phụ nữ ở Hoa kỳ đang tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến đồ có cồn ngày càng tăng.

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention released a report on that issue in October. It found that in the United States more men than women die each year from alcohol-related causes. However, the rate of increase in deaths was higher for women.

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ công khai một báo cáo liên quan đến vấn đề này vào tháng Mười. Trong đó tìm ra rằng tại Hoa Kỳ đàn ông tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến chất cồn nhiều hơn phụ nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng tử vong lại cao hơn với phụ nữ.

The study also found that more women are using alcohol to deal with restrictions meant to slow the spread of the new coronavirus.

Cuộc nghiên cứu cũng tìm ra rằng nhiều phụ nữ sử dụng đồ có cồn để thỏa hiệp với các lệnh hạn chế có mục đích là ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

In many cases, women take care of the home and childcare. And now childcare often includes supervising online learning. These tasks are added to women’s work responsibilities inside or outside the home. This can lead to an increase in stress levels.

Trong nhiều trường hợp, phụ nữ chăm sóc cho gia đình và trẻ nhỏ. Và giờ việc chăm sóc trẻ nhỏ thường bao gồm giám sát việc học online. Những nhiệm vụ này tăng thêm trách nhiệm của phụ nữ cả trong và ngoài gia đình. Điều này có thể dẫn đến việc tăng sự căng thẳng áp lực.

“Having children in the home was associated with more drinking,” Lindsey Rodriguez recently told NBC News. Rodriguez is one of the writers of a study about the pandemic and alcohol use. The study was recently published in Addictive Behaviors.

“Có trẻ em trong nhà liên quan tới việc uống rượu nhiều hơn,” Lindsey Rodriguez chia sẻ với NBC News gần đây. Rodriquez là một trong số tác giả của nghiên cứu về đại dịch và việc sử dụng đồ có cồn. Cuộc nghiên cứu được công khai gần đây trên Addictive Behaviors.

Rodriguez said that, for women, “the most problematic alcohol use happened around March and April” of this year when the lockdown went into effect.

Rodriguez cho biết, với phụ nữ, “việc dùng đồ uống cồn rắc rối nhất xảy ra vào tầm tháng Ba và Tư” năm nay khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.

There was another study published recently in JAMA Network Open. It said that Americans increased their alcohol use by 14 percent from 2019 to 2020. Women in the U.S., however, increased their heavy drinking by 41 percent. Heavy drinking is having more than four drinks at one time.

Cũng có một nghiên cứu khác được công khai gần đây trên JAMA Network Open. Nghiên cứu chỉ ra rằng người Mỹ tăng 14% tỷ lệ sử dụng đồ có cồn từ 2019 đến 2020. Tuy nhiên, phụ nữ Hoa Kỳ uống nhiều đồ có cồn tăng 41%. Uống nhiều là việc uống hơn 4 ly trong 1 lần uống.

The U.S. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism researches alcohol and health. It defines moderate drinking as up to one drink a day for a woman and up to two drinks a day for a man. One drink is defined as about 14 milliliters of pure alcohol.

Viện Quốc gia Hoa Kỳ về Lạm dụng rượu và Nghiện rượu nghiên cứu về đồ có cồn và sức khỏe. Viện định nghĩa uống vừa phải là một ly mỗi ngày với phụ nữ và tối đa hai ly mỗi ngày với đàn ông. Một ly được quy định là khoảng 14 ml của cồn nguyên chất.

Alcohol is the “easiest coping strategy,” said Natalie Crawford. She is an assistant professor of behavioral, social and health education at the Emory University Rollins School of Public Health.

Theo Natalie Crawford, đồ có cồn là “chiến lược đối phó với khó khăn dễ dàng nhất”. Bà là trợ lý giáo sư về giáo dục hành vi, xã hội và sức khỏe tại Trường Y tế Công Rollins thuộc Đại học Emory.

Crawford told NBC News recently that “over a short time period, the system does a really good job of adapting to stress, but this is chronic,” she noted. Chronic describes something that happens over a long period of time.

Gần đây Crawford chia sẻ với NBC News rằng “qua một khoảng thời gian ngắn, hệ thống (chỉ việc uống rượu) giúp thích ứng với căng thẳng tốt, nhưng đây là bệnh mãn tính,” bà nhấn mạnh. Mãn tính miêu tả một thứ xảy ra trong khoảng thời gian dài.

How and why alcohol affects women differently – Cách thức và lý do đồ có cồn tác động đến phụ nữ theo cách khác

Studies find that alcohol affects women differently than men. Research shows that women start to have alcohol-related problems sooner and at lower drinking levels than men.

Các nghiên cứu tìm ra rằng đồ có cồn tác động đến phụ nữ khác với đàn ông. Nghiên cứu cho thấy phụ nữ bắt đầu các vấn đề liên quan đến chất có cồn sớm hơn và ở mức uống thấp hơn đàn ông.

On its website, the U.S. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) explains that women, on average, weigh less than men. This can affect how the body processes alcohol. Alcohol can also damage the brain. And it can affect a woman’s brain differently than it affects a man’s brain. The government agency’s website also states that “alcohol misuse produces brain damage more quickly in women than in men.”

Trên trang web của mình, Viện Quốc gia Hoa Kỳ về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu (NIAA) giải thcsh rằng trung bình thì phụ nữ nhẹ cân hơn đàn ông. Điều này có thể ảnh hưởng đến cách mà cơ thể tiêu hóa chất cồn. Rượu cũng có thể ảnh hưởng đến não bộ. Và nó có thể ảnh hưởng đến não bộ của phụ nữ khác với cách nó ảnh hưởng đến não bộ của đàn ông. Trang web của cơ quan chính phủ cũng khẳng định rằng “việc sử dụng đồ có cồn sai mục đích gây ra tổn thương não bộ ở phụ nữ nhanh hơn ở đàn ông.”

In addition, research shows that alcohol can hurt normal brain development during the years before adulthood. And “there may be differences in the impact of alcohol on the brains of teenage girls and boys who drink.”

Thêm vào đó, nghiên cứu cho thấy rằng rượu có thể làm tổn thương quá trình phát triển não bộ trong những năm tháng tiền trưởng thành. Và “có thể có sự khác biệt trong tác động của đồ có cồn lên não bộ của những thiếu nữ và thiếu niên có uống rượu.”

Some studies have suggested that some alcohol drinking can be healthy. However, experts at the American Heart Association say no research has proved a cause-and-effect link between drinking alcohol and better heart health. They add that drinking too much alcohol increases the risk for many health problems. These can include high blood pressure, stroke, liver disease, depression, suicide and alcoholism.

Một số nghiên cứu đã đưa ra quan điểm rằng một số đồ uống có cồn có thể tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia tại Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết không có nghiên cứu nào chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa việc uống rượu và sức khỏe tim mạch được cải thiện. Họ bổ sung rằng uống quá nhiều đồ có cồn tăng nguy cơ mắc bệnh. Các nguy cơ này bao gồm huyết áp cao, đột quỵ, bệnh phổi, trầm cảm, tự tử và nghiện rượu.

Breast cancer risk higher – Nguy cơ ung thư vú tăng

Studies show that alcohol also has been found to increase a woman’s risk of breast cancer, say experts at the U.S. National Institute for Alcohol Abuse and Alcoholism.

Theo các chuyên gia tại Viện Quốc gia Hoa Kỳ về Lạm dụng rượu và Nghiện rượu, các nghiên cứu cho thấy đồ có cồn cũng tăng nguy cơ bị ung thư vú ở phụ nữ.

Its website says that women who drink about one drink a day have a five to nine percent greater chance of developing breast cancer than women who do not drink at all. That risk increases for every additional drink they have each day.

Trên trang web của viện cho biết phụ nữ uống nhiều hơn 1 ly mỗi ngày có 5-9% khả năng bị ung thư vú cao hơn phụ nữ không uống rượu. Nguy cơ này tăng theo mỗi ly rượu được uống mỗi ngày.

However, many people do not know this. A 2017 survey by the American Society of Clinical Oncology showed that about 70 percent of Americans did not know that drinking alcohol increases cancer risk.

Tuy nhiên, nhiều người lại không biết điều này. Một khảo sát năm 2017 thực hiện bởi Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy khoảng 70% người Hoa Kỳ không biết rằng uống rượu tăng nguy cơ ung thư.

Drinking around the world – Việc uống rượu trên thế giới

Problems with alcohol are not limited to the United States. The World Health Organization (WHO) reports on alcohol use around the world.

Vấn đề của đồ có cồn không bị giới hạn trong Hoa Kỳ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đăng tải báo cáo về việc sử dụng đồ có còn trên toàn thế giới.

The WHO’s most recent report on alcohol and health from 2018 estimated that 237 million men and 46 million women around the world have alcohol use disorders. The WHO said North and South America and Europe have the highest number of women who have problems with alcohol.

Báo cáo gần đây nhất của WHO về rượu và sức khỏe từ 2018 ước tính rằng 237 triệu đàn ông và 46 triệu phụ nữ trên thế giới bị rối loạn sử dụng đồ có cồn. Theo WHO, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu là những nơi có số phụ nữ gặp vấn đề với đồ có cồn cao nhất.

Alcohol use disorders are more common in high-income countries. The WHO report said that as societies become wealthier, there is a “strong tendency” for the level of alcohol use to increase.

Rối loạn sử dụng rượu phổ biến hơn tại các quốc gia có thu nhập cao. Báo cáo của WHo cho biết khi các xã hội sung túc hơn, sẽ có “xu hướng mạnh mẽ” rằng mức độ sử dụng đồ có cồn tăng.

The report uses Vietnam as an example. Vietnam has a fast-growing economy. In the past 10 years, there also has been a 50 percent increase in alcohol production. Between 2002 and 2016, the percentage of female drinkers increased from two percent to 11 percent.

Báo cáo lấy Việt Nam ra làm ví dụ. Việt Nam có nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Trong vòng 10 năm qua, sản phẩm đồ có cồn đã tăng 50%. Giữa năm 2002 và 2016, phần trăm phụ nữ uống rượu tăng từ 2% lên đến 11%.

Nguồn: VOA

restriction /rɪˈstrɪk.ʃən/ – n. sự ngăn cấm, ngăn chặn/ lệnh hạn chế

Ex: The president urged other countries to lift the trade restrictions. – Tổng thống kêu gọi các quốc gia dỡ bỏ lệnh hạn chế thương mại.

childcare /ˈtʃaɪld.keər/- n. sự chăm sóc trẻ em/ dịch vụ chăm sóc trẻ em

Ex: What childcare facilities does your company offer? – Công ty của bạn cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em nào?

problematic /ˌprɒb.ləˈmæt.ɪk/ – adj. tính rắc rối, có vấn đề

Ex: Social interactions are really problematic with a lot of children. – Tương tác xã hội thực sự là một vấn đề đối với nhiều trẻ em.

define /dɪˈfaɪn/ – v. định nghĩa, quy định

Ex: Your rights and responsibilities are defined in the citizens’ charter. – Quyền và nghĩa vụ của bạn được quy định trong Hiến chương Công dân.

adapt /əˈdæpt/ – v. thích nghi, làm quen với

Ex: It took me a while to adapt to the new job. – Mất một khoảng thời gian để tôi thích nghi với công việc mới.

misuse /ˌmɪsˈjuːz/ – n. việc sử dụng sai mục đích

Ex: She was accused of misusing company funds. – Cô ấy bị buộc tội việc lạm dụng quỹ của công ty.

alcoholism /ˈæl.kə.hɒl.ɪ.zəm/ – n. sự nghiện rượu

Ex: Alcoholism cost me my job, my health, and finally my family. – Việc nghiện rượu khiến tôi mất công việc, sức khỏe, và cuối cùng là gia đình của mình.

disorder /dɪˈsɔː.dər/ – n. rối loạn, mất ổn định

Ex: The whole office was in a state of disorder. – Cả văn phòng đang trong tình trạng rối loạn.

tendency /ˈten.dən.si/ – n. xu hướng

Ex: His tendency to exaggerate is well known. – Anh ấy nổi tiếng với xu hướng phóng đại.

Luyện Tập+

You may also like

Leave a Comment