HomeChưa được phân loạiExplosion at U.S. Embassy in Beijing

Explosion at U.S. Embassy in Beijing

by Admin

An explosion outside the U.S. Embassy in Beijing on Thursday left one person injured. The blast occurred around 1 p.m. local time and was heard several blocks(1) away from the scene, The NewYork Times reported.

Một vụ nổ phía ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh hôm thứ năm đã khiến một người bị thương. Vụ nổ xảy ra khoảng 1 giờ chiều giờ địa phương và đã được nghe thấy từ cách đó vài tòa nhà, The NewYork Times cho biết.

A spokesperson for the U.S. Embassy told CNN’s Jamie Tarabay that one person detonated an explosive device at the southeast side of the embassy compound, and was reportedly the only one injured in the explosion.

Người phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ nói với Jamie Tarabay của CNN rằng một người đã kích nổ một thiết bị nổ ở phía đông nam khu đại sứ quán, và được cho là người duy nhất bị thương trong vụ nổ.

Authorities said that the man injured his hand in the incident but is still alive and was taken to the hospital for treatment. The suspect, who was identified only by his last name Jiang, is be 26 years old, and from inner Mongolia, reported Sky News’ Asia correspondent Tom Cheshire.

Các nhà chức trách nói rằng người đàn ông bị thương ở tay trong vụ nổ tuy nhiên vẫn còn sống và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Kẻ tình nghi, được xác định tên là Jiang, 26 tuổi, và đến từ Mông Cổ, phóng viên Tom Cheshire của Sky News’ Asia cho biết.

Explosion At US Embassy In Beijing, China

Explosion At US Embassy In Beijing, China

According to Reuters, Beijing police are saying that the detonated explosive was nothing more than(2) a “firework device.”

Theo Reuters, cảnh sát Bắc Kinh đang nói rằng vụ nổ đơn giản chỉ là một “thiết bị bắn pháo hoa”.

The Chinese state-run Global Times reported earlier in the day at the same location, people witnessed authorities taking away a woman who was “spraying gasoline on herself” in a “suspected self-immolation(3)” attempt outside the embassy complex at around 11 a.m. Beijing time.

Tờ Thời báo Toàn cầu của Trung Quốc cho hay trước đó cũng tại địa điểm này, người ta chứng kiến chính quyền cách li một phụ nữ được cho “tự tưới xăng lên người” trong một nỗ lực “tự thiêu” phía bên ngoài khu đại sứ quán vào khoảng 11 giờ sáng giờ Bắc Kinh.

The state-owned news site said it was not known whether the incident was related to the explosion, which occurred a short while later.

Các trang tin tức trong nước nói rằng không biết liệu sự việc này có liên quan đến vụ nổ hay không, khi xảy ra chỉ một thời gian ngắn sau đó.

Witnesses have posted images of thick smoke engulfing the building in the Chaoyang District to Twitter.

Các nhân chứng đã đăng hình ảnh lên Twitter khói dày đặc bao trùm tòa nhà ở quận Triều Dương.

Shri Acquino Vimal, deputy chief of mission at the Indian Embassy in Beijing, said there was a “low, short-intensity blast” at approximately 1 p.m. The Indian Embassy is located 492 feet from the U.S. Embassy.

Shri Acquino Vimal, phó đại sứ tại Đại sứ quán Ấn Độ ở Bắc Kinh, cho biết có một “vụ nổ bé, cường độ thấp” vào khoảng 1 giờ chiều. Đại sứ quán Ấn Độ nằm cách Đại sứ quán Hoa Kỳ 492 feet.

Mentions and postings about the explosion on Weibo, a popular Chinese social media platform, were quickly censored(4) and removed.

Các đề cập và bài đăng tải về vụ nổ trên Weibo, một trang mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc, đã nhanh chóng bị kiểm duyệt và xóa bỏ.

Explosion outside US embassy in Beijing

Explosion outside US embassy in Beijing

Chinese foreign ministry spokesperson Greg Shuang said that authorities handled the isolated incident in a timely and appropriate matter.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Greg Shuang nói rằng các nhà chức trách xử lý tình trạng cách ly một cách hợp lí kịp thời.

The U.S. Embassy in Beijing was opened on August 8, 2008. It is currently the third largest American diplomatic mission in the world.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh được mở vào ngày 8 tháng 8 năm 2008. Hiện tại, đây là tòa đại sứ của Mỹ lớn thứ ba trên thế giới.

  1. Block (noun): khối nhà ở giữa các con đường

The museum is just six blocks away.

My friend and I live on the same block.

  1. Nothing more than: Không có gì khác ngoài, đơn giản chỉ là…

If you say that someone or something is nothing more than a particular thing, you are emphasizing that they are only that thing, and nothing more interesting or important.

If you say that someone or something is nothing more than a particular thing, you are emphasizing that they are only that thing, and nothing more interesting or important.

  1. Self-immolation: Tự thiêu hay xảy khi đặc biệt phản đối điều gì đó

The protests were accompanied by at least eight cases of self-immolation.

  1. Sensor(verb): Kiểm duyệt

The book was heavily censored when first published.

Đọc thêm các bài viết cùng chuyên mục tại đây.

You may also like

Leave a Comment