HomeThế giớiDoanh số bán súng ống tại Hoa Kỳ tăng

Doanh số bán súng ống tại Hoa Kỳ tăng

by Phạm Thư

 

In May in the small, middle-class town of Fishkill, New York, Andreyah Garland bought a shotgun for protection.

Vào tháng Năm trong một thị trấn nhỏ, trung lưu tên Fishkill, New York, Andreyah Garland mua một khẩu súng hoa cải để tự vệ.

Garland is a 44-year-old single mother of three daughters. She also registered for a permitto own a pistol, a small handgun. And she joined a new and fast-growing local gun club to learn how to shoot.

Garland là một người mẹ đơn thân 44 tuổi có 3 đứa con. Cô cũng đăng ký giấy phép sở hữu một khẩu súng lục, một khẩu súng ngắn nhỏ. Và cô còn tham gia một câu lạc bộ súng địa phương mới đang phát triển để học cách bắn súng.

“With everything going on around us,” she said, “you see a need.”

“Với mọi thứ đang xảy ra xung quanh ta,” cô nói, “bạn sẽ thấy cần thiết.”

Garland, like many other first-time gun buyers, is helping to fuel record sales for the U.S. gun industry this year.

Garland, như nhiều người mua súng lần đầu khác, đang thúc đẩy doanh số bán hàng lên mức kỷ lục cho ngành công nghiệp súng Hoa Kỳ năm nay.

Until recently, many of these men and women would not have thought about gun ownership, write reporters Tim McLaughlin and Melissa Fares. They spoke with industry experts, public health researchers, gun store owners and gun buyers for Reuters news agency.

Theo nhà báo Tim McLaqughlin và Melissa Fares, cho đến gần đây, nhiều người đàn ông và phụ nữ chưa bao giờ nghĩ tới việc sở hữu súng. Họ trò chuyện với các chuyên gia trong nành, các nhà nghiên cứu sức khỏe công cộng, các chủ cửa hàng bán súng và những người mua súng để đưa tin cho kênh thông tấn Reuters.

First-time gun owners gave different reasons for their decision. These include news about the coronavirus health crisis, social unrest, and fear over violent political divisions.

Những người sở hữu súng lần đầu đưa ra các lý do khác nhau cho lựa chọn của họ. Trong đó bao gồm tin mới về khủng hoảng y tế virus corona, nỗi lo xã hội, và nỗi sợ về sự phân chia chính trị bạo lực.

Events fueling fears of gun-control legislation also have been driving surges in gun sales in recent years. Industry experts and researchers say surges often result from purchases by white, male, and politically conservative Americans. They usually already own one or more guns.

Các sự kiện làm dấy lên nỗi quan ngại về hệ thống pháp lý kiểm soát súng ống cũng đã thúc đẩy doanh số bán súng tăng vọt những năm gần đây. Các chuyên gia và nhà nghiên cứu trong ngành cho biết sự tăng trưởng này là kết quả từ việc mua sắm của người da trắng, đàn ông, và thuộc phe bảo thủ về mặt chính trị. Họ thường đã sở hữu một hoặc nhiều súng.

However, this year that market is widening to include many women, minorities, and politically liberal people.

Tuy nhiên, năm nay thị trường đang mở rộng để bao gồm cả nhiều phụ nữ, người thiểu số, và những người theo chủ nghĩa tự do chính trị.

Another first-time gun owner is 61-year-old Bailey Beeken. She lives in Riverdale, New York and describes herself as a white, politically liberal, middle-class woman. Beeken started taking shooting lessons this year, she said, because “whichever way the election goes, it could get really scary, and it could get bloody.”

Người sở hữu súng lần đầu khác tên là Bailey Beeken, 61 tuổi. Bà sống tại Riverdale, New York và miêu tả bản thân là một người phụ nữ da trắng, theo chủ nghĩa tự do chính trị và trung lưu. Beeken cho biết mình bắt đầu tham gia khóa học bắn súng vào năm nay bởi “dù cuộc bầu cử đi theo hướng nào, nó cũng có thể trở nên cực kỳ đáng sợ, và nó có thể trở nên đẫm máu.”

In recent months, protests have added to social tensions. There have been COVID-19-related demonstrations with people wearing face masks clashing with mask protesters. Demonstrations against police violence have led to street clashes.

Trong những tháng gần đây, những người biểu tình đã làm tăng lên sự căng thẳng trong xã hội. Đã có những cuộc biểu tình liên quan đến COVID-19 với những người đẹo khẩu trang xung đột với những người biểu tình chống lại khẩu trang. Các cuộc biểu tình chống lại bạo lực của cảnh sát đã dẫn đến những cuộc xung đột đường phố.

Jared Carlson designs, makes, or repairs small firearms in Kenosha, Wisconsin. Carlson said he has received a lot of calls from would-be gun buyers who cannot find guns or ammunition at stores.

Jared Carison thiết kế, tạo ra, hoặc sửa chữa các khẩu súng cầm tay tại Kenosha, Wisconsin. Carlson cho biết mình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những người có ý định sẽ mua súng mà không thể tìm thấy súng hoặc đạn dược tại các cửa hàng.

Dan Eldridge is the owner of Maxon Shooter’s Supplies and Indoor Range in Illinois. He noted that, “people who don’t normally think about firearms” are being forced to think about something outside their normal world.

Dan Eldridge là chủ của cửa hàng Maxon Shooter’s Supplies và Indoor Range tại Illinois. Anh lưu ý rằng, “những người không thường nghĩ về đạn dược” đang bị buộc phải nghĩ về những thứ ở ngoài thế giới thông thường của họ.

Mark Peter Smith is Chief Operating Officer at Smith & Wesson Brands, a major gun manufacturer. In a September 3 conference call with investors, Smith estimated that new gun buyers made up about 40 percent of the company’s sales this year.

Mark Peter Smith là Giám đốc Điều hành tại Smith & Wesson Brands, một nhà sản xuất súng lớn. Trong một cuộc gọi ngày 3 tháng 9 với các nhà đầu tư, Smith ước tính những khách hàng mua súng mới chiếm 40% doanh số của công ty trong năm nay.

He called that estimate conservative. And he noted that the number of new buyers is “double the national average” in past years.

Ông gọi đó là bảo thủ tương đối. Và ông chỉ ra rằng số người mua súng mới “gấp đôi số trung bình toàn quốc” trong những năm trước.

Andreyah Garland is a Black woman and a registered Democrat who voted for Barack Obama. She says she has not decided how to vote in the presidential election. She expressed deep dissatisfaction with the two main political parties.

Andreyah Garland là một người phụ nữ da đen và là một đảng viên Đảng Dân chủ bầu cho Barack Obama. Bà cho biết mình chưa quyết định được cách bầu cử trong cuộc bầu cử tổng thống. Bà thể hiện sự bất mãn sâu sắc với hai đảng phái chính trị chính.

Garland is one of about 125 members in the new Hudson Valley Nubian Gun Club. More than half of its members are female and more than two-thirds are Black, including the founder, Damon Finch.

Garland là một trong số khoản 125 thành viên tại Câu lạc bộ Súng Hudson Valley Nubian mới. Hơn một nửa số thành viên của câu lạc bộ là phụ nữ và hơn 2 phần 3 là người da đen, bao gồm người sáng lập, Damon Finch.

Finch said he launched the club in March, as news of the coronavirus spread. He saw another surge in interest after the death of George Floyd, a Black man, after he was detained by police. Finch told Reuters he now gets 15 calls or emails a day from people asking about joining or getting gun safety training.

Finch cho biết mình thành lập câu lạc bộ vào tháng Ba khi thông tin về virus corona lan truyền. Ông thấy có sự quan tâm tăng vọt lên sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen, sau khi anh bị bắt giữ bởi cảnh sát. Finch chia sẻ với Reuters rằng giờ mình nhận 15 cuộc gọi hoặc email hàng ngày từ những người mong muốn được gia nhập câu lạc bộ hoặc được huấn luyện bắn súng an toàn.

Many ask him: “How do I use this tool if – God forbid – I ever have to defend my family?”

Nhiều người hỏi ông: “Tôi sử dụng công cụ này như thế nào nếu như – mong rằng không xảy ra – rằng một lúc nào đó tôi phải bảo vệ gia đình mình?”

Wanting to defend oneself and one’s family is often stated as a reason for owning a gun. However, researchers say an increase in gun sales can lead to more gun deaths.

Muốn bảo vệ bản thân và gia đình của mình thường được đưa ra như là lý do cho việc sở hữu súng.Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng sự tăng doanh số bán súng có thể dẫn đến những cái chết liên quan.

Professor David Hemenway teaches public policy at Harvard University. He told Reuters there is plenty of evidence linking gun ownership to gun violence. Having a gun in the house, he said, greatly increases a risk of suicide, shooting accidents, and violence against those living in that house.

Giáo sư David Hemenway dạy môn chính sách công tại Đại học Harvard. Ông chia sẻ với Reuters rằng có rất nhiều bằng chứng liên kết giữa người sở hữu súng và bạo lực súng ống. Ông cho biết, có súng ở trong nhà làm tăng đáng kể các vụ tự tử, tai nạn bắn súng, và bạo lực đối với những người trong nhà đó.

But a fear of guns may not be enough to keep some people from buying them.

Nhưng nỗi sợ do súng gây ra có lẽ không đủ để khiến mọi người ngừng mua nó.

Eugene Buff, who is Jewish and politically conservative, lives in Massachusetts. This summer he wrote on Facebook that he has a permit to provide firearms lessons.

Eugene Buff, một người Do Thái và bảo thủ về chính trị, sống tại Massachusetts. Mùa hè này anh viết trên Facebook rằng anh được cho phép dạy bắn súng cầm tay.

His first class filled up quickly. His students were mostly older Jewish people who feared for their safety because of the coronavirus pandemic and attacks at Jewish religious centers.

Lớp học đầu tiên của anh nhanh chóng kín chỗ. Học viên của anh hầu hết là những người Do Thái lớn tuổi hơn anh mà lo sợ cho sự an toàn của bản thân bởi đại dịch virus corona và các cuộc tấn công vào trung tâm tôn giáo của người Do Thái.

Buff told Reuters, “A lot of them didn’t like guns and feared them,” he said. Now, however, a need for protection has outweighed those fears.

Buff chia sẻ với Reuters, “Nhiều người không thích súng và thậm chí sợ súng”. Tuy nhiên, giờ đây, nhu cầu bảo vệ đã bao trùm cả những nỗi sợ đó.

Benjamin Dowd-Arrow is a professor of public health at Florida State University. In these times, he said, many buyers — both liberals and conservatives — think of themselves as the “good guys” protecting themselves from “bad guys.”

Benjamin Dowd-Arrow là một giáo sư về y tế công cộng tại Đại học Bang Florida. Theo ông, trong thời điểm này, nhiều người mua súng – cả người tự do hay bảo thủ về chính trị – nghĩ bản thân là những “người tốt” bảo vệ bản thân khỏi “kẻ xấu”.

“So,” he said, “all the ‘good guys’ need to go out and buy a gun.”

“Vì vậy,” ông nhấn mạnh, “tất cả những “người tốt” cần phải đi ra ngoài và mua một khẩu súng.”

Nguồn: VOA

permit/pəˈmɪt/ – n. sự cho phép, giấy phép

Ex: She has managed to obtain a temporary residence permit. – Cô ấy xoay sở để xin được giấy phép cư trú tạm thời.

ownership/ˈəʊ.nə.ʃɪp/ – n. sự sở hữu

Ex: Do you have any proof of ownership of this car? – Bạn có bất cứ bằng chứng gì cho việc sở hữu chiếc xe này không?

unrest/ʌnˈrest/ – n. sự bất ổn, lo âu

Ex: It is feared that the civil unrest we are now witnessing in this country could lead to full-scale civil war. – Người ta sợ rằng tình trạng bất ổn xã hội chúng ta đang chứng kiến trong đất nước này có thể dẫn đến một cuộc nội chiến toàn diện.

bloody /ˈblʌd.i/ – adj. đẫm máu, gay gắt

Ex: It was a long and bloody battle and many men were killed. – Đó là một trận chiến dai dẳng và đẫm máu và nhiều người đã chết.

dissatisfaction/dɪsˌsæt.ɪsˈfæk.ʃən/ – n. sự sự bất mãn

Ex: At the moment she’s experiencing a lot of dissatisfaction with her job. – Vào thời điểm hiện tại cô ấy đang trải qua rất nhiều sự bất mãn với công việc của mình.

detain/dɪˈteɪn/ – v. giam giữ, bắt giữ

Ex: A suspect has been detained by the police for questioning. – Một nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ để truy vấn.

outweigh/ˌaʊtˈweɪ/ – v. vượt quá, vượt trội hơn

Ex: The benefits of this treatment far outweigh any risks. – Các lợi ích trong phương pháp điều trị của anh ấy vượt trội hơn bất cứ rủi ro nào.

Luyện Tập+

You may also like

Leave a Comment