Home Báo Economist Liệu rằng Donald Trump có phá hỏng quá trình chuyển giao quyền lực?

Liệu rằng Donald Trump có phá hỏng quá trình chuyển giao quyền lực?

by Hằng Nguyễn

After Joe Biden’s victory, will Donald Trump wreck the transition1?

Sau chiến thắng của Joe Biden, liệu Donald Trump có phá hỏng quá trình chuyển giao quyền lực?

SHORTLY after the Associated Press declared Joe Biden the winner of Pennsylvania’s 20 electoral votes—and therefore the presidency—video clips of celebratory scenes began appearing on Twitter. Bells rang over the Paris skyline in the gloaming. People danced in the streets in Houston. Whoops echoed through Manhattan’s concrete canyons. A parade of cars, horns honking in joy, drove through streets thronged with2 cheering people outside the White House. Boris Johnson, Britain’s prime minister, congratulated Mr Biden and Kamala Harris—who will become the first female, black and Asian-American vice-president. Emmanuel Macron, France’s president, quickly followed suit3, as did other world leaders.

Ngay sau khi hãng tin AP tuyên bố Joe Biden là người chiến thắng trong 20 phiếu đại cử tri của bang Pennsylvania — và do đó trở thành tổng thống — các video clip về cảnh ăn mừng bắt đầu xuất hiện trên Twitter. Chuông reo khắp tòa Paris Skyline trong ánh chiều tà. Mọi người cùng nhau nhảy múa trên đường phố Houston. Tiếng hò reo vang vọng qua các hẻm núi bê tông của Manhattan. Một đoàn xe diễu hành, tiếng còi inh ỏi, chạy qua các con phố chật cứng người cổ vũ bên ngoài Nhà Trắng. Boris Johnson, thủ tướng Anh, đã chúc mừng ông Biden và Kamala Harris — những người sẽ trở thành nữ phó tổng thống da đen người Mỹ gốc Á đầu tiên. Emmanuel Macron, tổng thống Pháp và các nhà lãnh đạo thế giới khác cũng nhanh chóng hòa cùng nhịp đập.

Donald Trump, in contrast, released a statement as ungracious as it was predictable. The president accused Mr Biden of “falsely pos[ing] as4 the winner”, and claimed his campaign wanted “ballots counted even if they are fraudulent5, manufactured or cast by ineligible or deceased voters”. Not a shred of evidence exists for any of those accusations, and the more Mr Trump makes them the more insubstantial and churlish6 they seem. Whether he likes it or not, a presidential transition is already under way. How much sand can he throw in its gears? That depends in part on how much loyalty Mr Trump can still command across the government, on the success of his (increasingly desperate) lawsuits and on whether he devotes himself to frustrating the incoming administration—or simply rage-tweets his way through the next few weeks.

Ngược lại, ông Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố vô duyên, thể như ông có thể đoán trước được điều gì. Tổng thống cáo buộc ông Biden “(đang) đóng giả là người chiến thắng” và tuyên bố chiến dịch tranh cử của ông ấy “tính cả những lá phiếu lừa đảo, tự tạo hoặc bầu bởi những cử tri không đủ điều kiện hoặc đã qua đời”. Không có một mảnh bằng chứng nào tồn tại để chứng minh bất kỳ cáo buộc nào trong số đó và ông Trump đang ngày càng làm cho chúng vô lý và hỗn loạn. Cho dù ông thích điều đó hay không, quá trình chuyển giao tổng thống đã được tiến hành. Ông ấy có thể ném bao nhiêu cát vào bánh răng của nó? Điều đó một phần phụ thuộc vào mức độ trung thành trong nội bộ chính phủ đối với ông Trump, vào sự thành công của vụ kiện (cho dù nó ngày càng tuyệt vọng) và vào khả năng liệu tổng thống có cống hiến hết mình để không làm thất vọng chính quyền sắp tới hay không – hay đó chỉ đơn giản là những dòng tweet giận dữ của ông những tuần sắp tới.

After Joe Biden’s victory, will Donald Trump wreck the transition1?

Until 1933 the president was inaugurated7 in March, giving an incoming administration five months of planning time. It now has around 11 weeks. The Presidential Transition Act, which Congress passed in 1963 to try to forestall “results detrimental to the safety and well-being of the United States and its people” during the transition, establishes a framework. Before the election, each federal agency must designate a career official to head transition planning, and ensure continuity as political appointees depart. Six months before the election, the White House must create a White House Transition Coordinating Council (Mr Trump’s is led by Mark Meadows, his chief of staff, who tested positive for covid-19 this week).

Cho đến năm 1933, tổng thống được nhậm chức vào tháng 3, cho phép chính quyền mới nắm quyền 5 tháng để lên kế hoạch nhậm chức. Bây giờ thì có khoảng 11 tuần. Đạo luật Chuyển tiếp Tổng thống, được Quốc hội thông qua vào năm 1963 để cố gắng ngăn chặn “những kết quả có hại cho sự an toàn và hạnh phúc của Hoa Kỳ và người dân” trong quá trình chuyển giao, đã thiết lập một khuôn khổ. Trước cuộc bầu cử, mỗi cơ quan liên bang phải chỉ định một quan chức cố vấn để đứng đầu lập kế hoạch chuyển giao và đảm bảo tính liên tục khi những người được bổ nhiệm chính trị rời đi. Sáu tháng trước cuộc bầu cử, Nhà Trắng phải thành lập Hội đồng Điều phối Chuyển tiếp Nhà Trắng (ông Trump được dẫn dắt bởi Mark Meadows, chánh văn phòng của ông, được xét nghiệm dương tính với covid-19 trong tuần này).

That council works with the incoming president’s team—headed in this case by Ted Kaufman, a longtime Biden confidant who led his vice-presidential transition 12 years ago. Mr Biden’s team, which currently has around 75 members but is expected to quadruple in size shortly, has thousands of square feet of office space available at the Commerce Department, though how much of that is being used amid the pandemic is unclear.

Hội đồng sẽ làm việc với phe tổng thống sắp đương nhiệm — đứng đầu là Ted Kaufman, một người thân tín lâu năm của Biden, người đã dẫn dắt quá trình chuyển đổi chức vụ phó tổng thống của ông 12 năm trước. Phe của ông Biden hiện có khoảng 75 thành viên nhưng quy mô dự kiến sẽ tăng gấp bốn lần trong thời gian ngắn và đang sở hữu một không gian rộng hàng nghìn mét vuông trong văn phòng tại Bộ Thương mại, mặc dù không rõ bao nhiêu trong khoảng diện tích đó được sử dụng trước bối cảnh đại dịch này.

Xem tiếp lại link: https://www.economist.com/united-states/2020/11/08/after-joe-bidens-victory-will-donald-trump-wreck-the-transition

NEW WORDS

1. Transition (n): UK /trænˈzɪʃ.ən/ US  /trænˈzɪʃ.ən/ sự chuyển giao

Ex: The transition from home to college life is often difficult for young people. Việc chuyển tiếp từ nhà sang cuộc sống đại học thường khó khăn đối với những người trẻ tuổi.

2. To be thronged with: UK /θrɒŋ/ US  /θrɑːŋ/ chật ních người, đông người xúm quanh

Ex: Doctors ‘ waiting rooms are thronged with people who have no real need to be there. Phòng chờ của bác sĩ chật cứng những người không có nhu cầu thực sự ở đó.

3. To follow suit: cụm động từ làm theo

Ex: If you are not sure of the proper etiquette, watch what others do and follow suit. Nếu bạn không chắc về phép xã giao, hãy quan sát những gì người khác làm và làm theo.

4. To Pose as: đóng giả là, tự cho là, làm ra vẻ

Ex: He’s posing as her date, but he’s really her bodyguard. Anh ấy đang giả vờ hẹn hò với cô ấy, nhưng anh ấy thực sự là vệ sĩ của cô ấy.

5. Fraudulent (adj) UK /ˈfrɔː.dʒə.lənt/ US  /ˈfrɑː.dʒə.lənt/ lừa đảo

Ex: Even something as small as cashing a fraudulent check can get you in big trouble. Ngay cả một việc nhỏ như rút tiền mặt bằng séc gian lận cũng có thể khiến bạn gặp rắc rối lớn.

6. Churlish (v) UK /ˈtʃɜː.lɪʃ/ US  /ˈtʃɝː.lɪʃ/ hỗn loạn

Ex: It would have been very churlish not to be in it. Sẽ rất buồn nếu không ở trong đó.

7. Inaugurate (v) UK  /ɪˈnɔː.ɡjə.reɪt/ US  /ɪˈnɑː.ɡjə.reɪt/ khánh thành, nhậm chức

Ex: He called to muster everyone in ear shot to inugurate a building to building search, beginning in a ten mile radius of the abandoned van. Anh ta kêu gọi tập hợp mọi người truyền tai nhau để khánh thành một tòa nhà để tìm kiếm tòa nhà, bắt đầu trong bán kính mười dặm của chiếc xe tải bỏ hoang.

Luyện Tập+

You may also like

Leave a Comment