Home Thế giới Sau Chadwick Boseman, ai sẽ là Black Panther kế tiếp?

Sau Chadwick Boseman, ai sẽ là Black Panther kế tiếp?

by Phạm Thư

Film company Marvel Studios has some difficult decisions to make as it plans the sequel to Black Panther.

Công ty điện ảnh Marvel Studios có những quyết định khó khăn khi lên kế hoạch cho phần tiếp theo của Black Panther.

The 2018 release was Hollywood’s first major superhero film centered on Black characters. It was nominated for seven Academy Awards, including Best Picture. It won three Oscars.

Phiên bản năm 2018 là bộ phim siêu anh hùng lớn đầu tiên của Hollywood quy tụ hoàn toàn là các nhân vật da màu. Bộ phim được đề cử 7 giải Academy Awards, bao gồm giải Phim xuất sắc nhất.

In the film, Chadwick Boseman starred as T’Challa, who rules the imaginary African nation of Wakanda as the Black Panther with his superpowers. Critics praised the actor for his performance and he was expected to return to the part in the sequel.

Trong bộ phim, Chadwick Boseman đóng vai T’Challa, người cai trị vương quốc châu Phi viễn tưởng tên Wakanda với tư cách là Báo Đen cùng với siêu năng lực của mình. Các nhà phê bình đã ca ngợi diễn viên nam này với sự thể hiện của anh và anh được mong chờ sẽ quay trở lại trong phần tiếp theo.

But sadly, Boseman died of cancer on August 28. He was 43 years old.

Nhưng đáng buồn thay, Boseman đã qua đời vì ung thư vào 28 tháng Tám. Anh đã được 43 tuổi.

Writers, professors and activists spoke to Reuters news agency about the cultural importance of the movie and Boseman’s performance. Some said Marvel should honor Boseman by retiring the character of T’Challa and choosing another character to name as Black Panther.

Các nhà văn, chuyên gia và nhà hoạt động đã chia sẻ với cơ quan thông tấn xã Reuters về tầm quan trọng văn hóa của bộ phim và sự thể hiện của Boseman. Một số người cho rằng Marvel nên tôn vinh Boseman bằng cách ngừng đem nhân vật T’Challa lên màn ảnh và chọn một nhân vật khác làm Báo Đen.

Jamil Smith writes for Rolling Stone magazine. He says the moviemakers should follow the story of the comic book series on which it is based. In the series, T’Challa is severely hurt by an enemy and the character Shuri, his sister, becomes Black Panther. The actor Letitia Wright played the character in the movie.

Jamil Smith là cây viết của tạp chí Rolling Stone. Ông cho biết các nhà làm phim nên tuân theo mạch của series truyện tranh mà bộ phim được xây dựng dựa theo. Trong series này, T’Challa bị thương nặng bởi kẻ thù và nhân vật Shuri, em gái của anh, trở thành Báo Đen. Diễn viên Letitia Wright đóng vai nhân vật này trong phim.

Smith told Reuters news agency, “We’ve seen her in action. We’ve seen her in the middle of these fights. Why would we not think she’d have the courage and strength to become the next Black Panther?”

Smith chia sẻ với công ty thông tấn xã Reuters, “Chúng ta đã thấy cô ấy trong cảnh hành động. Chúng ta đã thấy cô ấy giữa các trận chiến. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng cô ấy có đủ can đảm và sức mạnh để trở thành Báo Đen tiếp theo?”

Another possibility suggested is for the sequel to become a prequel — telling the story of Black Panther as a young boy.

Một khả năng khác được đưa ra chính là biến phần tiếp theo thành một phần tiền truyện – kể về câu chuyện của Báo Đen thời còn là một chàng trai trẻ.

“Does (his character) come back as little Black Panther?” said Nicol Turner Lee. She is a public policy researcher at the Brookings Institution. “Does Disney honor the imagination of young boys and girls who looked up to him?”

“LIệu sự quay trở lại (của nhân vật của anh ấy) sẽ là Báo Đen thời trẻ?” Nicol Turner Lee đặt câu hỏi. Bà là nhà nghiên cứu chính sách công tại Viện Brookings. “Liệu Disney tôn vinh trí tưởng tượng của những chàng trai và cô gái trẻ tuổi, những người kính trọng anh ấy không?”

Disney and Marvel chose not to comment when Reuters asked about their plans. On August 30, Disney honored Boseman by broadcasting the movie on television followed by a special program about the actor.

Disney và Marvel lựa chọn không bình luận gì khi Reuters hỏi về kế hoạch của họ. Vào 30 tháng Tám, Disney tôn vinh Boseman bằng cách phát sóng bộ phim trên truyền hình trong một chương trình đặc biệt về người diễn viên này.

Wakanda forever – Wakanda muôn năm

Black Panther first appeared in Marvel Comics in 1966. The company’s former writer and publisher, Stan Lee, created the character.

Báo Đen lần đầu xuất hiện trong Marvel Comics vào năm 1966. Cựu tác giả và nhà xuất bản của công ty, Stan Lee, đã tạo ra nhân vật này.

The 2018 movie was hugely popular. It cost $200 million to make and earned $1.35 billion from movie goers. Marvel had planned to begin production of Black Panther 2 in March 2021 and release it the following year. But the company said it suspended plans following Boseman’s death.

Bộ phim năm 2018 trở nên cực kỳ phổ biến. Bộ phim tốn chi phí 200 triệu đô và thu về 1.35 tỷ đô từ người xem phim. Marvel đã lên kế hoạch bắt đầu sản xuất Báo Đen 2 vào tháng Ba 2021 và ra mắt nó vào năm sau đó. Nhưng công ty cho biết mình đã hoãn kế hoạch này bởi sự qua đời của Boseman.

The movie came after years of criticism about the lack of actors and filmmakers of color in Hollywood.

Bộ phim ra mắt sau hàng nhiều năm bị chỉ trích vì thiếu diễn viên và đạo diễn da màu tại Hollywood.

Black Panther crushed the belief that Black films cannot be hugely successful, said Nicol Turner Lee. She said the film proves that being inclusive sells.

Theo Nicol Turner Lee, Báo Đen đã phá vỡ niềm tin rằng phim của người da màu không thể thành công rực rỡ. Bà cho biết bộ phim chứng minh rằng (một bộ phim người da màu) có thể bán được toàn bộ.

Black Panther also hit movie theaters at a time of growing racial tension in the U.S.

Báo Đen cũng ra rạp phim vào thời điểm sự căng thẳng về phân biệt chủng tộc đang tăng tại Hoa Kỳ.

Alan Jenkins is a professor at Harvard Law School.

Alan Jenkins là một giáo sư tại Đại học Luật Harvard.

“One part of what made the film so important was the world of Wakanda and the idea of an African nation unchained by colonialism, slave trade, exploitation. It had dignity, brilliance and technology.”

“Một phần của những gì khiến bộ phim trở nên cực kỳ quan trọng là thế giới Wakanda và ý tưởng một quốc gia châu Phi không bị kìm kẹp bởi chủ nghĩa thực dân, mua bán nô lệ, hay bóc lột. Tại đây có phẩm giá, sự lỗi lạc và công nghệ.”

Today Black Panther may be even more meaningful, as Black Americans suffer more from COVID-19 and police abuses than whites, cultural experts say. The idea of Wakanda provides safety from that suffering.

Theo các chuyên gia văn hóa, ngày nay Báo Đen thậm chí trở nên càng ý nghĩa, khi những người Mỹ da đen đang phải đối mặt với COVID-19 và sự lạm dụng của cảnh sát nghiêm trọng hơn so với người da trắng. Ý tưởng về Wakanda đã cho mọi người một sự bảo vệ khỏi những khó khăn đó.

“The film certainly didn’t cause the activism of today – that was from the tragic killing of George Floyd and others,” said Jenkins. But, he said it helped people “see new realities and imagine a world that is more just and equitable than the one in which we live.”

“Bộ phim hẳn không gây ra các hoạt động như hiện tại – mà đó là do việc sát hại George Floyd và những người khác một cách đầy bi kịch,” theo Jenkins. Nhưng, ông cho biết nó giúp mọi người “nhìn thấy những thực tế mới và tưởng tượng về một thế giới công bằng và bình đẳng hơn thế giới mà chúng ta đang sống.”

Nguồn: VOA

nominate – v. đề cử

Ex: She was nominated by the president to serve on the Supreme Court. – Cô ấy được đề cử bởi tổng thống để được làm việc tại Tòa Tối cao.

imaginary – adj. trong tưởng tượng

Ex: As a child I had an imaginary friend. – Khi còn nhỏ tôi có một người bạn tưởng tượng.

prequel – n. tiền truyện

Ex: Jean Rhys’s novel “Wide Sargasso Sea” is a prequel to Charlotte Bronte’s “Jane Eyre”. – Tiểu thuyết “Wide Saragsso Sea” của Jean Rhys là phần tiền truyện của tác phẩm “Jane Eyre” của Charlotte Bronte.

exploitation – n. sự bóc lột

Ex: She favors legislation to curb the exploitation of child labor. – Cô ủng hộ luật để hạn chế bóc lột lao động trẻ em.

dignity – adj. phẩm giá

Ex: He is a man of dignity and calm determination.- Anh ấy là một người có phẩm cách và sự quyết đoán điềm tĩnh.

brilliance – n. sự tài giỏi, lỗi lạc

Ex: Few people want to hear about your child’s brilliance. – Một vài người muốn nghe về sự tài giỏi của con bạn.

tragic – adj. bi kịch

Ex: His friends were deeply shocked and saddened by the tragic news of his death. – Những người bạn của anh ấy đã vô cùng bàng hoàng và đau buồn trước tin về cái chết đầy bi kịch của anh.

Luyện Tập+

You may also like

Leave a Comment