Home Báo Economist Biden hay Trump? Người Mỹ có thể sẽ phải đợi nhiều ngày nữa mới biết ai sẽ thắng.

Biden hay Trump? Người Mỹ có thể sẽ phải đợi nhiều ngày nữa mới biết ai sẽ thắng.

by Hằng Nguyễn

Biden or Trump? Americans may have to wait days to know who won

Biden hay Trump? Người Mỹ có thể sẽ phải đợi nhiều ngày nữa mới biết ai sẽ thắng.

DONALD TRUMP sent the Federal Election Commission a one-sentence note declaring his candidacy for the 2020 campaign on January 20th 2017—the day he was inaugurated. Six months later he picked up his first Democratic challenger, John Delaney, a former Maryland congressman whose candidacy combined longevity and irrelevance: he dropped out before voting began.

DONALD TRUMP đã gửi cho Ủy ban Bầu cử Liên bang một ghi chú chỉ ghi lại một câu tuyên bố ứng cử của ông cho chiến dịch năm 2020 vào ngày 20 tháng 1 năm 2017 — ngày ông được nhậm chức. Sáu tháng sau, ông chọn người thách thức đầu tiên thuộc Đảng Dân chủ, John Delaney, cựu nghị sĩ Maryland. Cả tuổi thọ và kinh nghiệm của người này đều không thích hợp để tranh cử: ông đã bỏ cuộc trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

Between July 2019 and June 2020, the field shrank1 from nearly 30 candidates down to one: Joe Biden. Voting began three months later, when North Carolina sent out its first absentee ballots2. It will end at 1am on Wednesday morning, Eastern time, when the polls close in Alaska. As ever, millions of Americans will glue themselves to3 their television sets watching the returns4 come in—but anyone hoping to go to sleep knowing whether to expect four more years of Mr Trump may be disappointed.

Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, đấu trường tranh cử đã thu hẹp từ gần 30 ứng viên xuống còn một người: ông Joe Biden. Cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu ba tháng sau đó, khi North Carolina gửi những lá phiếu vắng mặt đầu tiên và sẽ kết thúc vào 1 giờ sáng thứ Tư, giờ miền Đông, khi quá trình bầu cử kết thúc ở Alaska. Như mọi khi, hàng triệu người Mỹ sẽ theo dõi tivi để xem kết quả bầu cử — nhưng những ai hy vọng khi đi ngủ mà vẫn biết liệu có nên mong chờ 4 năm tái nhiệm của ông Trump sẽ có thể bị thất vọng.

That is because of the unprecedented number of ballots cast by mail—a consequence of the covid-19 pandemic, which has made standing in long lines and crowding into small rooms with strangers dangerous. By Monday, 63m mail ballots had been returned, and 31m were still outstanding (a further 36m early votes have already been cast in person).

Đó là vì số lượng lớn chưa từng thấy phiếu bầu được gửi qua đường bưu điện – hậu quả của đại dịch covid-19, khiến việc đứng xếp hàng dài và chen chúc trong những căn phòng nhỏ chật hẹp cùng với người lạ trở nên nguy hiểm. Đến thứ Hai, 63 triệu phiếu bầu qua thư đã được trả lại và 31 triệu phiếu bầu vẫn còn tồn đọng (36 triệu phiếu bầu trước đó đã được chọn trực tiếp).

In 2016 just 8.2m Americans voted by mail. Some states—including the battlegrounds of Arizona, Florida, North Carolina and Texas—allow election workers to begin processing ballots (that is, removing them from their envelopes, matching signatures, and preparing them for tabulation) well before election day. But others—including Michigan, Pennsylvania and Wisconsin—forbid processing beforehand.

Năm 2016, chỉ có 8,2 triệu người Mỹ bỏ phiếu qua thư. Một số tiểu bang — bao gồm cả chiến trường Arizona, Florida, North Carolina và Texas — cho phép nhân viên bầu cử xử lý lá phiếu (lấy chúng ra từ phong bì, đối chiếu chữ ký và chuẩn bị cho việc lập bảng) trước ngày bầu cử. Nhưng những nơi khác — bao gồm Michigan, Pennsylvania và Wisconsin — thì cấm việc làm đó.

Biden or Trump? Americans may have to wait days to know who won

And whereas some states will not accept ballots received after election day, others merely require that they be postmarked5 by then. Texas, for instance, will accept ballots postmarked on November 3rd but received on the 4th. Pennsylvania’s deadline is November 6th; North Carolina’s is November 12th. States will also need time to count provisional ballots, which federal law requires when a voter’s eligibility is challenged. Late-arriving and provisional ballots will probably amount to6 a tiny fraction of all votes—but in a close race, tiny fractions matter.

Trong khi một số bang sẽ không chấp nhận các lá phiếu nhận được sau ngày bầu cử, những bang khác chỉ yêu cầu chúng có dấu bưu điện vào thời điểm đó. Chẳng hạn bang Texas sẽ chấp nhận các lá phiếu có dấu bưu điện vào ngày 3 tháng 11 nhưng nhận được vào ngày 4. Hạn chót của bang Pennsylvania là ngày 6 tháng 11 và của bang North Carolina là ngày 12 tháng 11. Các tiểu bang cũng sẽ cần thời gian để đếm số phiếu bầu tạm thời mà luật liên bang yêu cầu khi tính đủ điều kiện của cử tri bị từ chối. Những lá phiếu đến muộn và phiếu tạm thời có thể chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số phiếu bầu — nhưng trong một cuộc đua sát nút thì chỉ một phần nhỏ bé cũng quan trọng.

Mr Trump has called for a “final total on November 3rd”. He told reporters that “counting ballots for two weeks which is totally inappropriate and I don’t believe that that’s by our laws.” He is wrong. The results Americans have grown used to on election night are unofficial—an artefact7 of wire services such as the Associated Press (AP), whose network of stringers and number-crunchers report and tabulate precinct-level results, and then of television.

Ông Trump đã yêu cầu  “tổng kết  số phiếu cuối cùng vào ngày 3 tháng 11”. Ông nói với các phóng viên rằng “việc đếm phiếu bầu trong hai tuần là hoàn toàn không phù hợp và tôi không tin nó nằm trong điều luật của chúng ta”. Ông đã sai. Các kết quả mà người Mỹ được biết vào đêm bầu cử là không chính thức — một sản phẩm tạo ra từ các dịch vụ điện tử như Associated Press (AP), mạng lưới các máy xâu chuỗi và máy đánh số báo cáo và lập bảng kết quả cấp khu bầu cử, và sau đó là truyền hình.

Xem tiếp tại link:

https://www.economist.com/united-states/2020/11/02/biden-or-trump-americans-may-have-to-wait-days-to-know-who-won

New words

1. Shrink-Shrank: UK /ʃræŋk/ US  /ʃræŋk/ thu hẹp, co lại

Đây là quá khứ của động từ “shrink”.

Ex: Mimosa pudica will shrink when someonw touches it. Cây hoa trinh nữ sẽ co lại khi có ai đó chạm vào.

2. Absentee ballots: UK /ˌæb.sən.tiː ˈbæl.ət/ US  lá phiếu vắng mặt.

Lá phiếu vắng mặt ở đây nghĩa là người có lá phiếu không trực tiếp có mặt tại nơi phỏ phiếu, mà họ chỉ đánh dấu phiếu bầu sau đó gửi bằng đường bưu điện  tới nơi bỏ phiếu.

Ex: The voter must sign a statement on the absentee ballot envelope prior to returning the ballot. Cử tri phải ký tên vào phong bì bỏ phiếu vắng mặt trước khi trả lại lá phiếu.

3. To glue oneself to sth: dán mắt vào cái gì, dõi mắt nhìn theo cái gì

Ex: my mom kept yelling at me because I kept glued to my phone when I was free instead of studying. Mẹ tôi cứ la tôi bởi vì tôi cứ dán mắt vào điện thoại khi rảnh thay vì học bài.

4. Return (n): US /rɪˈtɜrnz/ kết quả bầu cử

Ex: Election results will be publicly announced to everyone. Kết quả bầu cử sẽ được thông báo công khai cho mọi người  được biết.

5. To postmark (v) :UK /ˈpəʊst.mɑːk/ US  /ˈpoʊst.mɑːrk/ đóng dấu bưu điện

Ex: Almost all of the letters were postmarked in Vietnam. Hầu hết tất cả các bức thư đều được đóng dấu bưu điện tại Việt Nam.

6. To amount (v) to: UK /əˈmaʊnt/ US  /əˈmaʊnt/

Ex: Her academic achievements don’t amount to much. Thành tích học tập của cô ấy không nhiều lắm.

7. Artefact: UK /ˈɑː.tə.fækt/ US  /ˈɑːr.t̬ə.fækt/ đồ tạo tác, vật do con người tạo ra

Ex: Many artefacts decorated in this way have been found in royal tombs on the mainland. Nhiều đồ tạo tác được trang trí theo cách này đã được tìm thấy trong các lăng mộ hoàng gia trên đất liền

Luyện Tập+

You may also like

Leave a Comment