Tin nóng
  • Facebook Considers ‘Sympathise’ Button

    Facebook Considers ‘Sympathise’ Button

    If a user selected an emoticon such as sad or depressed in their status update, then the 'like' button would change to 'sympathise'. Nếu một người dùng chọn một biểu tượng cảm xúc như buồn hoặc chán trong phần cập nhật trạng thái của mình thì nút “like” (thích) sẽ chuyển thành nút “sympathise” (đồng cảm). Xem Thêm »
  • A teacher’s story

    A teacher’s story

    There is a story many years ago of an elementary teacher. Her name was Mrs. Thompson. Câu chuyện của Cô Thompson, một giáo viên dạy tiểu học đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi. Xem Thêm »